Sesja Rady Miasta Kielce

Dziś odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Radni rozpoczną obrady o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 14 września 2023 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 20 lipca 2023 r. i 1 września 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową wraz z realizacją urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 9 - Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682) niezbędnych do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1813 obręb 0009 przy ul. Mielczarskiego 123 w Kielcach;

4) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej, z jednoczesną sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat pierwszej i rocznych za użytkowanie wieczyste, a także ceny sprzedaży budynków;

10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Berberysowej i przyznania prawa pierwszeństwa (dz. nr 1311/16, obręb 0032);

11) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz. nr 565, 856/6, obr. 0008);

12) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Pomorskiej (działka nr 829/4, obr. 0017);

13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej;

14) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/1128/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

16) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Unii Europejskiej rondu w Kielcach;

17) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Przyjazna drodze wewnętrznej w Kielcach.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony