Stanowisko Skarbnik Miasta wobec stanowiska RIO

Stanowisko Skarbnik Miasta wobec negatywnego stanowiska RIO dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przygotowany przez Prezydenta Miasta Kielce projekt budżetu miasta na 2021 rok. Wniosła jednak uwagi do zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Kielc. W konsekwencji potrzebne będzie wprowadzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, która miała być rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Miasta.

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej związane są z proponowaną na przyszły rok operacją na długu.

Prezydent Bogdan Wenta w momencie obejmowania stanowiska przejmował miasto w trudnej sytuacji finansowej z zadłużeniem na poziomie 801 mln zł, tj. ok. 67% w stosunku do dochodów Miasta. Wynikało ono z realizacji uchwał budżetowych, których podjęcie leży w kompetencji Rady Miasta Kielce.

W listopadzie 2018 r. poprzedni prezydent przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045, który zakładał konsolidację zadłużenia w latach 2019-2025 na kwotę prawie 126 mlnzł. Otrzymał on pozytywną opinię Izby i projekt został zaakceptowany przez Radę Miasta wraz z uchwałą budżetową na 2019 rok. Operacja nie została jednak wykonana w planowanym kształcie ze względu na zmiany w Ustawie o finansach publicznych (wprowadzenie ust. 3b do art. 243 - Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

 

Aby ratować sytuację w 2019 r. i móc zachować w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, został przeprowadzony wielomiesięczny i skomplikowany proces negocjacji oraz aneksowania posiadanych umów kredytowych. Polegał on na przesunięciu w czasie, przypadających w latach 2020-2025, spłat rat kredytów, na lata 2024-2030 w łącznej kwocie ok. 114 mln zł.

W tym roku pandemia koronawirusa wpłynęła na zmniejszenie dochodów miasta. Trudno oszacować jej długotrwałe skutki dla gospodarki, ale prawdopodobnie w przyszłym roku dochody miasta zmniejszą się o 13,5 mln złotych.

Pojawiła się także konieczność zaciągnięcia kredytu na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji, które były współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przy aplikowaniu o te środki, nie doszacowano rzeczywistych kosztów. I tak na przykład przebudowa ulicy Wincentego Witosa kosztuje ok. 40 mln złotych więcej, budowa nowej siedziby dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” przynajmniej ok. 5 mln złotych więcej, znacznie wyższe środki, niż to pierwotnie zakładano, trzeba było wydać na dokończenie przebudowy Dworca Autobusowego.

Rada Miasta poprzedniej kadencji zaplanowała dodatkowo, że w 2021 roku miasto uzyska 45 mln złotych ze sprzedaży gruntów w Obicach. Taką decyzję podjęto, mimo że przez cały czas planowano wówczas budowę w tym miejscu portu lotniczego. Realizacja tego planu nie jest obecnie możliwa bez wyjaśnienia sytuacji prawnej tego terenu, co wpłynęło na konieczność przesunięcia procesu w czasie.

 

W wyniku znacznego zadłużenia Miasta oraz wobec powyższych zdarzeń, pojawiła się konieczność przeprowadzenia operacji na długu, aby utrzymać wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce 2021-2045 w latach następnych. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej, poza złożoną do opiniowania przedmiotową prognozą, zostało przesłane w formie elektronicznej zestawienie obrazujące operację na długu, oraz wyjaśnienie, iż zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2019 r. w kolumnie 10.6 zostały ujęte tylko i wyłącznie spłaty wynikające z zawartych umów. Natomiast kolumna 5.1 uwzględnia zaplanowaną operację na długu (konsolidację). Operacja na długu miała  polegać na przesunięciu w czasie spłaty kredytów w kwocie ok. 99,8 mln zł.

 

Wobec nieuzyskania akceptacji dla tego procesu ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, w trakcie przygotowań jest autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce, uwzględniająca nowe okoliczności mające wpływ na przedmiotową prognozę.

Powrót na początek strony