Stypendia szkolne 2021/2022

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

Od 1 stycznia 2022 r. kwota kryterium dochodowego uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wzrośnie do wysokości 600 zł nett/osobę w rodzinie ucznia.

 

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  • rodziców (prawnych opiekunów)
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły lub kolegium.

 

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2021 r.) należy składać od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Pomocy Stypendialnej i Kontroli Dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 511 nr tel.: /41/ 36-76-637.

 

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. kwota kryterium dochodowego uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wzrośnie do wysokości 600 zł nett/osobę w rodzinie ucznia.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. 1._wniosek_o_przyznanie_stypendium_zasilku_szkolnego.doc DOC 171.5 KB
2. 2._oswiadczenie__-_rachunek_bankowy.doc DOC 31.5 KB
3. 3._oswiadczenie_-_art._233.doc DOC 25 KB
4. 4._oswiadczenie_-_gospodarstwo_rolne.doc DOC 24.5 KB
5. 5._oswiadczenie_-_ryczalt.doc DOC 31.5 KB
6. 6._zaswiadczenie_-_urzad_skarbowy.docx DOCX 16.48 KB
7. 7._przykladowy_katalog_wydatkow.docx DOCX 20.1 KB
8. 8._informacja_dotyczaca_refundacji.docx DOCX 13.89 KB
Powrót na początek strony