Uwaga ósmoklasiści. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 maja

W Kielcach, podobnie jak w poprzednich latach rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznego Naboru. Ósmoklasiści mogą składać wnioski o przyjęcie do dowolnej liczby szkół i klas. Kandydaci w systemie muszą ustalić kolejność wybranych klas, a szkoła prowadząca oddział wybrany jako pierwszy jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Dla kandydatów Miasto Kielce przygotowało 4339 miejsc w 129 oddziałach klas pierwszych. W tym w liceach ogólnokształcących 63 oddziały, w technikach 56 oddziałów i w szkołach branżowych I stopnia 10 oddziałów. Jest to drugi rok, w którym szkołę podstawową kończy 1,5 rocznika, w Kielcach jest to 2132 uczniów. Zakłada się, iż drugie tyle ósmoklasistów z gmin ościennych będzie brało udział w naborze do szkół średnich.

Ósmoklasiści od 15 maja 2023 r. od godz. 8:00 będą mieli możliwość wypełnienia elektronicznego wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, który jest dostępny na stronie internetowej – https://kielce.e-omikron.pl

Najpierw trzeba założyć internetowe konto

Kandydat, który chce wypełnić wniosek, w Systemie zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL, imię, nazwisko i wypełnia kolejne wymagane panele, aż do Panelu podsumowania, gdzie kandydat ustala swój indywidualny login oraz hasło dostępu do systemu.

Login oraz hasło kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat będzie mógł wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów ósmoklasisty, sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony), a także do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

Można logować się do dowolnej liczby szkół i klas

W okresie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 15 maja 2023 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2023 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

 • kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w Systemie,
 • kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,
 • kandydat ustala kolejność wybranych Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

UWAGA! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi, międzynarodowymi lub sportowymi składają wnioski do 31 maja 2023 roku do godz. 15.00.

Wniosek i świadectwo trzeba będzie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

Od 15 maja 2023 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2023 roku do godziny 15:00 (z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych lub sportowych – do 31 maja 2023r.) - po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu dwa wnioski i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dostarcza do szkoły pierwszego wyboru (wniosek musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie załączników będzie można również złożyć, podpisując go w Systemie za pomocą Profilu Zaufanego (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku):

 • jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek,
 • do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

W dniach od 1 czerwca 2023 roku do 15 czerwca 2023 roku – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły. Do 16 czerwca 2023 roku – wyniki sprawdzianów uzdolnień.

Od 23 czerwca 2023 roku od godziny 08:00 do 12 lipca 2023 roku do godz. 15:00: 

1. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).

2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie). 

3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu. 

Dokumenty można również dołączyć w Systemie w ZAKŁADCE: Załączniki (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania ich do szkoły pierwszego wyboru).
Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce Lista preferencji pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.

Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu: oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie, liczbę punktów otrzymaną z egzaminu oraz inne osiągniecia, powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola. 

UWAGA!

Aby kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023r. jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”. Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej. 

Od 15 maja 2023 roku do 12 lipca 2023 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru. Aby to zrobić, kandydat musi zgłosić się do szkoły, gdzie został złożony wniosek w pierwszym terminie, celem odblokowania go w Systemie. 

Od godziny 15:00 w dniu 12 lipca 2023 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

Przez cały okres rekrutacji, tj. od 15 maja 2023 roku do 12 lipca 2023 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru. 
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, na podstawie zarządzenia nr 17/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 r.
 • w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (oddział dwujęzyczny w II Liceum Ogólnokształcącym J. Śniadeckiego i III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida, oddziały dwujęzyczne i pre_IB w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w X Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego, oddziały w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej, oddziały w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki w Kielcach). 

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431).

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych i maksymalna liczba punktów*

Punkty za świadectwo (maksymalnie 100 pkt.), w tym: 

 • Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
 • Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
 • Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
 • Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
 • Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
 • Aktywność społeczna 3 pkt.

* za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Punkty za egzamin ósmoklasisty (maksymalnie 100 pkt.), w tym:

 • Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.
 • Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
 • Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z  problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

20 lipca 2023 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

 • System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.
 • Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy w jednej szkole – do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.
 • Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 20 lipca 2023 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

Od 21 lipca 2023 roku do 27 lipca 2023 roku do godziny 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani kandydaci, o ile nie zrobili tego wcześniej.

Niedostarczenie oryginałów świadectw oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły!

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W dniu 28 lipca 2023 roku do godziny 14:00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Od 31 lipca 2023 roku do 03 sierpnia 2023 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postepowanie uzupełniające. 

Wszystkie szczegółowe terminy naboru do szkół ponadpodstawowych ich oferty oraz instrukcja logowania do Systemu dostępne są na stronie www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja/szkoly-ponadpodstawowe

 

 

Powrót na początek strony