Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 15 czerwca w sali im. Stefana Artwińskiego w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek przewidziano na godzinę 9.00.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 18 maja 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji programu współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

7. Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za rok 2022.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wojciecha Kossaka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia udziału wynoszącego 305/1000 części w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce;

8) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach;

9) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 8 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi na działkach Nr ewidencyjny 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 przy ul. Hauke-Bosaka w Kielcach;

10) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na dz. Nr ewid. 233/2, 234, 235, obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach;

11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;

12) projekt uchwały w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar;

13) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienie do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych;

14) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

16) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

17) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Żłobka Samorządowego w Kielcach.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony