W Miejskim Urzędzie Pracy trwa nabór wniosków w ramach "tarczy"

Miejski Urząd Pracy rozpoczął nabór wniosków w ramach rządowych form wsparcia, będących częścią tarczy antykryzysowej.

 

  • o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  • o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  • o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

 
Nabór wniosków potrwa do 4 maja 2020 r.
 

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie naboru, do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach jeśli jest on właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wnioski mogą być składane:

  1. W postaci elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl;
  2. W formie papierowej - komplet uzupełnionych i podpisanych dokumentów (umowa w dwóch egzemplarzach) można przesłać pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce lub złożyć w siedzibie urzędu
    (ul. Szymanowskiego 6) do skrzynki podawczej przy wejściu.

     

Wnioski nieuzupełnione, zmodyfikowane oraz złożone do niewłaściwego urzędu będą odrzucane.

Szczegółowe Informacje dotyczące zasad realizacji wsparcia dostępne są stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa.
 
Informacje można uzyskać pod numerami tel.:
41 340-60-17, 
41 340-60-66, 
41 340-60-28,
41 340-60-42, 
41-340-60-62.

Powrót na początek strony