W sprawie obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Przypominamy, że mimo upływu ustawowego terminu (tj. 30 czerwca 2022 roku) złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw przez właściciela/zarządcę budynku lub lokalu nadal przyjmowane są deklaracje jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) i nie jest obowiązkiem jednorazowym.  

Zgodnie z przepisami, obowiązek odnosi się do:

⇒ nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,

 źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

 WSZYSTKICH ZAPOMINALSKICH – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że w/w deklarację można jeszcze złożyć bez naliczenia stosownej kary zgodnie z art. 27 h w/w ustawy.

Informujemy, że podczas kontroli będzie  nałożona grzywna na właściciela lub zarządcę budynku, która zostanie wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń w wysokości do 500 zł., a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet 5 tyś. zł.

Powyższe formularze deklaracji dostępne są na stronach: https://zone.gunb.gov.plwww.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/srodowisko/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html oraz w Biurach Obsługi Interesanta w budynkach Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1 oraz przy ul. Strycharskiej 6.

Dodatkowo wyjaśniamy, że deklarację właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych może złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany korzystając z aplikacji CEEB.gov.pl
  • drogą papierową składając ją osobiście lub tradycyjną pocztą wysyłając list na adres: Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanych przez właściciela/zarządcę budynku lub lokalu można uzyskać na stronie: www.kielce.eu.

Wyjaśniamy, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB lub skorzystać ze strony: www.kielce.eu

Powrót na początek strony