Ważny komunikat dla fundacji i stowarzyszeń

Uprzejmie przypominamy, iż na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1124 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy instytucjami obowiązanymi są:

1)    fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

2)    stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, w ramach sprawowanego nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie Miasta Kielce, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy prosimy o przesłanie informacji dotyczących przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Wypełniony formularz, stanowiący załącznik, podpisany przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji należy złożyć do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro ds. Partycypacji Społecznej do dnia 31.10.2023 r.

Ponadto przypominamy, iż zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia do pobrania (PDF).

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Oświadczenie.pdf PDF 266.34 KB
Powrót na początek strony