Wkrótce ruszą kontrole realizowane przez Straż Miejską w zakresie obowiązku złożenia deklaracji dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

W związku ze zmianami przepisów, od 20 października 2023 roku strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat za wykroczenie wynikające z art. 27h ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przepis ten mówi o tym, że niezłożenie ww. deklaracji w wymaganym terminie, który dla zainstalowanych źródeł ciepła i spalania paliw minął 30 czerwca 2022 roku, podlega karze grzywny. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 27h ust. 2 ww. ustawy „Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym (…) prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia”. 

W związku ze zmianą rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 września 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2140)  w sprawie wykroczeń zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14a strażnicy  miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego występują do Sądu z wnioskiem o ukaranie. Grzywna wymierzona przez Sąd wynosi do 5000 zł. Kontrole na terenie miasta Straż Miejska w Kielcach planuje podjąć już wkrótce.

W związku z powyższym przypominamy, że złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw dokonuje właściciel/zarządca budynku lub lokalu.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

ZŁOŻENIE deklaracji  nie jest obowiązkiem jednorazowym. Zgodnie z przepisami, obowiązek odnosi się do:

  • nowych źródeł ciepła – 14 dni na złożenie deklaracji od dnia uruchomienia
  • źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni na złożenie deklaracji od dnia uruchomienia

Formularze deklaracji dostępne są na stronach:

oraz w Biurach Obsługi Interesanta w budynkach Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1 lub przy
ul. Strycharskiej 6.

Dodatkowo wyjaśniamy, że deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych może złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany korzystając z aplikacji zone.gunb.gov.pl
  • drogą papierową składając ją osobiście lub tradycyjną pocztą wysyłając list na adres: Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanych przez właściciela/zarządcę budynku lub lokalu można uzyskać na stronie: www.kielce.eu. W sprawach związanych z powyższym tematem można kontaktować się z Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce, Stanowisko ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności również telefonicznie pod numerem telefonu 41 36 76 662 lub 41 36 76 313.

Pragniemy wyjaśnić, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc
w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Powrót na początek strony