Wsparcie dla opiekunów osób i dzieci z niepełnosprawnościami. Program „Opieka wytchnieniowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 r.

Karty zgłoszenia są wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2, w pokojach 34, 36 i 41 w godzinach 7:30 – 15:30.

Można je także pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przyjmowanie wypełnionych i kompletnych kart zgłoszenia do programu wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności odbywać się będzie w pokoju 34 i 41 przy ul. Studziennej 2 w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w godzinach 7:30 – 15:30.

Jak informuje MOPR kartę oceny stanu pacjenta wg skali FIM wypełnia lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa lub rehabilitant.

Złożenie karty zgłoszenia do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w roku 2024.

Kwota przyznanych środków finansowych na realizację programu w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2024 wynosi 2 999 860,80 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Celem „Opieki Wytchnieniowej” jest wsparcie opiekunów jak również członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Źródło: MOPR

Powrót na początek strony