Wybory samorządowe 2024

W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku w mieście Kielce zostało utworzonych 95 obwodów głosowania, w tym 12 obwodów odrębnych (obwody utworzone w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym). Miasto zostało podzielone na pięć okręgów wyborczych, w których zostanie wybranych po pięciu radnych.

Mieszkańcy Kielc mogą głosować w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz na Prezydenta Miasta Kielce, pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w Kielcach. Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości głosowania na listę z innej części kraju. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

W wyborach samorządowych może oddać głos każdy obywatel, który:

  • ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania
  • na stałe zamieszkuje na obszarze miasta Kielce (tj. jest zameldowany na pobyt stały lub został ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, na podstawie decyzji)
  • posiada czynne prawo wyborcze

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie miasta, czy został uwzględniony w spisie wyborców. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, ul. Karola Szymanowskiego 6, pokój 91, 92 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:15).

Z kolei na stronie https://gis.kielce.eu/, po wpisaniu swojego adresu zamieszkania, można zweryfikować obwód i okręg wyborczy, właściwy dla miejsca zamieszkania.

Osoby posiadające profil zaufany, e-dowód lub aplikację mObywatel mogą sprawdzić swoje dane on line na stronie www.gov.pl lub w aplikacji.

Głosować korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r. (siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach, budynek „C” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, nr telefonu 41 342-12-02)

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Miasta Kielce. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 28 marca 2024 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Karola Szymanowskiego 6  pok. 89 w godzinach 7.45 do 15.15, tel. 41 36-76-582 lub 599.

Wszystkie informacje na temat wyborów samorządowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Powrót na początek strony