Wydział Komunikacji przypomina

Wydział Komunikacji przypomina, że zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Polski w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na mocy art. 15 zzzx wyżej wymienionej ustawy, badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Wydział Komunikacji przypomina również, że w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 marca 2020 roku (na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 art. 31i) uległy zmianie terminy obowiązkowej rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obowiązkowego zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdów krajowych.

Dotychczasowy termin dla właścicieli pojazdów, wynoszący 30 dni został wydłużony do 180 dni. Regulacje te mają istotne znaczenie w związku z możliwością prowadzenia przez organ rejestrujący postępowań w sprawie nakładania kar finansowych na właścicieli pojazdów za niedopełnienie w/w obowiązków.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta przypomina, że na dokonanie przez właściciela pojazdu obowiązkowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obowiązkowego zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP obowiązuje termin 180 dni od daty sprowadzenia, nabycia lub zbycia pojazdu.

Wydłużony termin ustalony przez nowe przepisy dotyczy pojazdów sprowadzonych do Polski po dniu 1 marca 2020 roku oraz pojazdów krajowych, nabytych lub zbytych po dniu 1 marca 2020 roku.

 

W zakresie praw jazdy i uprawnień transportowych

W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami (na podstawie art. 73 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. Dz. U z 2020 poz. 695) z dniem 18 kwietnia 2020 r. zostały przyjęte rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:

  • prawa jazdy,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • świadectwa kierowcy,
  • legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • legitymacji egzaminatora,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

 

Powyższe oznacza, że w przypadku gdy ważność ww. dokumentów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Powrót na początek strony