Zaawansowane prace na budowie nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

Prace adaptacyjne budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby sceny młodego widza rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Co prawda na obu budynkach brakuje dachów, a z dawnego Dworu Starosty pozostały tylko trzy ściany, to widać już miejsce, gdzie będzie się znajdować widownia dużej sceny. Obecnie w budynku wykonywane są wewnętrzne pionowe elementy konstrukcyjne oraz pogłębiane są piwnice.

Wyraźny postęp prac widać w budynku dawnej kuźni, w której powstaną pomieszczenia administracyjne, część garderób i lalkarnia. Przystąpiono do prac związanych z podmurowaniem ścian w celu podniesienia wysokości ostatniej kondygnacji. Wokół kuźni również praca wre. Obecnie wykonawca realizuje roboty związane z przebudową energetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stawiania nowej trafostacji.

W kolejnym etapach planowane jest wykonanie: dalszych elementów konstrukcyjnych żelbetowych części teatru przeznaczonej dla widzów, elementów konstrukcyjnych w części administracyjnej, w tym dachu. Kontynuowana będzie rewitalizacja dawnego muru więziennego oraz wieżyczki.

Główny budynek Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Otrzyma nowy dach, część okien zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. W obiekcie powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami. Zaplanowano też eleganckie foyer, szatnie i toalety dla widzów oraz bufet.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego ma się zakończyć w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony