Zmiany w obsłudze bankowej Urzędu Miasta

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać zmiany w obsłudze budżetu Miasta Kielce. Dotyczą one również formy dokonywania opłat przez mieszkańców.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bankową obsługę budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych” informujemy, że bankowa obsługa Miasta w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022, będzie prowadzona przez ING Bank Śląski SA. W związku z powyższym nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miasta prowadzonych dotychczas w ING Bank Śląski SA.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:
1) brak możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat gotówki w placówkach ING Bank Śląski SA,
2) zamknięcie Punktu Obsługi Klienta ING Bank Śląski SA w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1,
3) możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej SA na terenie miasta Kielce na następujące rachunki:

 

Lp. Numer rachunku  Tytuł wpłaty
1.

Indywidualny numer rachunku wskazany w decyzji podatkowej (wzór numeracji rachunku:

XX 1050 0099 6450 XXXX XXXX XXXX)

- Podatek od nieruchomości,

- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Opłata skarbowa

2. 84 1050 1461 1000 0023 5322 6174 
(wpłaty jedynie w przypadku braku
informacji o numerze rachunku
indywidualnego)

- Podatek od nieruchomości

- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Opłata skarbowa
- Opłata targowa

3. Indywidualny numer rachunku wskazany w informacji otrzymanej  z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
(wzór numeracji rachunku:
XX 1050 0099 6839 XXXX XXXX XXXX)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. 33 1050 1461 1000 0023 6484 0708
(wpłaty jedynie w przypadku braku
informacji o numerze rachunku
indywidualnego)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994

- Opłaty dotyczące rejestracji pojazdów

- Opłata za wydanie prawa jazdy
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

6. 59 1050 1461 1000 0023 5322 6042 - Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską
7. 19 1050 1461 1000 0023 5322 5986 - Opłaty geodezyjne
8. 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - nieruchomości Gminy Kielce
- Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
- Opłata za wydanie karty wędkarskiej

- Zwrot kosztów sądowych
- Zwrot bonifikaty
 - Dodatkowa opłata  za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego
- Inne opłaty na rzecz Gminy Kielce

9. 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125

- Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa

- Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – nieruchomości Skarbu Państwa
- Opinia szacunkowa biegłego -  nieruchomości Skarbu Państwa
- Zakup nieruchomości Skarbu Państwa

- Udostępnianie danych osobowych
- Opłata z tytułu przebywania w ośrodkach wsparcia dziennego

10, 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075 - Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce
11. 63 1050 1461 1000 0023 5322 6067

- Dzierżawa gruntu Gminy Kielce

- Bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Kielce
- Wykup lokalu mieszkalnego
- Opinia szacunkowa biegłego
- Opłata z tytułu prawa użytkowania  nieruchomości (np. ogródki działkowe)

12. 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926 - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tzw. opłata uwłaszczeniowa)

 

 

4) możliwość dokonywania opłat z tytułu rejestracji pojazdów, wydania praw jazdy, opłaty skarbowej w Kasach automatycznych – OPŁATOMATACH, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu Miasta Kielce.

Ponadto, mając na względzie aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19, rekomendujemy dokonywanie rozliczeń z Miastem w formie PRZELEWU na wskazany rachunek bankowy.

Powrót na początek strony