Zostań rodzicem zastępczym, apeluje Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w biologicznych rodzinach, czekają na szczęśliwy i bezpieczny dom. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zaprasza do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki.

W Kielcach funkcjonują 163 rodziny zastępcze, z których 115 to rodziny spokrewnione, a tylko dwie mają status zawodowych. Do tego działa 5 rodzinnych domów dziecka. Jednak to za mało, bo liczba dzieci potrzebujących opieki stale rośnie. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 225 dzieci.

Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, które znalazło się w kryzysowej sytuacji. Rodzice muszą liczyć się z tym, że dziecko nie zostanie z nimi na zawsze, ale może wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowe problemy. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dają dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość.

Najbardziej poszukiwane są osoby prowadzące rodzinne domy dziecka  oraz  rodziny zawodowe. Trafiają do nich dzieci, które są zaniedbywane, a czasem zagrożone jest ich zdrowie i życie.

- Szukamy osób, które są gotowe stworzyć dom dla dzieci z bagażem trudnych doświadczeń. Zgłosić się może każdy, ale musi to być przemyślana decyzja. Żeby zostać rodziną zastępczą należy spełnić odpowiednie warunki. Zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Odpowiemy na każde nurtujące pytania, a gdy ktoś zdecyduje się zostać rodziną zastępczą, to przez cały czas będziemy służyć mu pomocą – mówi Beata Rogowska, dyr. Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.

Zainteresowani mogą kontaktować się z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach pod nr tel. 41 344 28 13 w godz. 7:30 – 15:30 lub w siedzibie ośrodka przy ul. Wesołej 47/49, e-mail: poczta@orpz.kielce.eu

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna lub małżeństwo. Ubieganie się o kwalifikację na opiekuna zastępczego uwarunkowane jest spełnieniem wymogów ustawowych oraz ukończeniem specjalnie przygotowanego szkolenia.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą spełnić szereg wymagań, które zagwarantują dzieciom zapewnienie odpowiedniej opieki, m.in. muszą mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą być karani ani pozbawieni władzy rodzicielskiej, a także odpowiednie warunki bytowe.

Osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która obejmuje kilka etapów. Pierwszym krokiem jest rozmowa informacyjna przeprowadzona przez pracownika ORPZ. Następnie należy złożyć wymagane dokumenty, a później w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców zastępczych zbierane są informacje i przeprowadzana jest analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Kandydaci muszą przejść badanie predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziców zastępczych po uzyskaniu wstępnej pozytywnej kwalifikacji. Są to konsultacje psychologiczne i badania testowe, których przeprowadzenie zapewnia organizator pieczy zastępczej.

Ostatnim krokiem jest szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą. Podczas całej procedury, w trakcie szkolenia oraz podczas pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ze strony pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest zapewniona ciągła fachowa opieka i wsparcie.

Więcej informacji pod galerią zdjęć. 

Rodzaje pieczy zastępczej

Istnieje kilka rodzajów rodzinnych form pieczy zastępczej. Kandydaci każdej z grup przechodzą kurs, na którym szczegółowo poznają przepisy prawa oraz swoje zadania. Warto jednak przyjrzeć się różnicom już teraz.

RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA

Zakładają ją najbliżsi krewni: dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo dziecka, zwykle po śmierci rodziców lub odebraniu im praw rodzicielskich.

RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA

Tworzą ją dalsi krewni, np. ciocia i wujek, albo osoby niespokrewnione. Pojęcie „niezawodowa” oznacza, że żaden z rodziców nie rezygnuje z własnej pracy, więc nie pobiera wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą, ale otrzymuje wsparcie dla rodziny.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA

Powstaje, gdy osoba decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA

Powstaje, gdy osoba decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi lub podejmuje się opieki nad małoletnimi matkami z dziećmi. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie.

POGOTOWIE RODZINNE

To jedna z form rodziny zastępczej zawodowej, tyle że dzieci przebywają w niej do kilku miesięcy. Niekiedy pobyt wydłuża się do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka. Do pogotowia rodzinnego trafiają zwykle dzieci z interwencji z domu rodzinnego lub przywożone bezpośrednio z porodówek. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie.

Pogotowie rodzinne pomaga dziecku w kryzysowej sytuacji związanej z rozłąką z rodzicami oraz stara się zdiagnozować dziecko u lekarzy specjalistów. Pracownicy ORPZ-u w tym czasie szukają dla niego rodziny adopcyjnej, zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, albo podejmują kroki, by dziecko wróciło do rodziny biologicznej.

RODZINNY DOM DZIECKA

Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by opiekować się większą liczbą dzieci. Może ich przyjąć nawet ośmioro. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, za co rodzic otrzyma wsparcie dla rodziny wraz z wynagrodzeniem. 

Rodzinny dom dziecka w praktyce funkcjonuje jak wielodzietna rodzina.

RODZINA POMOCOWA

Zakładają ją osoby, które nie są gotowe, by zostać rodziną zastępczą na stałe, ale chcą wesprzeć już istniejące rodziny. Bywa, że założenie rodziny pomocowej to pierwszy krok na drodze do rodzicielstwa zastępczego.

334014016_1237061170231354_1418359429409352561_n.png

Powrót na początek strony