Rzecznik praw społecznych

Do głównych zadań rzecznika praw społecznych należy

  • zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji w zakresie praw społecznych dla osób wymagających ochrony,
  • rzecznictwo w sprawach indywidualnych i grupowych,
  • przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce raportów, analiz dotyczących problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej i propozycje ich rozwiązań,
  • upowszechnianie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczących dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej.

Ponadto kielecki rzecznik praw społecznych koordynuje współpracę Urzędu Miasta Kielce oraz jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Jego rolą jest również przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce problemów osób i rodzin doświadczających niedostatku czy marginalizacji społecznej, a także propozycji ich rozwiązań.

Powołanie rzecznika praw społecznych to wspólna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i organizacji ATD Czwarty Świat, która wypracowała koncepcję funkcji w trakcie realizacji projektu Nasze Glosy. Celem było połączenie trzech grup interesariuszy: osób doświadczających ubóstwa, pomagających im praktyków – pracowników socjalnych oraz naukowców zajmujących się problemem ubóstwa.

Więcej na stronie MOPR

Powrót na początek strony