Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce

Okres realizacji inwestycji: 2024-2026

Finansowanie:  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania:  29 925 000,00 PLN.

Całkowita wartość inwestycji: 31 500 000,00 PLN.

Projekt zakłada kompleksową budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację ulic w Kielcach, służącą poprawie komfortu życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem terenów peryferyjnych zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i ponadlokalnym - ul. Sukowskiej, ul. Wydryńskiej, ul. Górników Staszicowskich, ul. Karczunek oraz ul. Młodej.

Zakres projektu - m.in.: budowa nowych konstrukcji jezdni, budowa i przebudowa: skrzyżowań, kanalizacji deszcz., elementów odwodnienia, oświetlenia ulicznego, kanałów technolog., sieci wodociągowej, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, ścian oporowych, stanowisk postojowych dla samochodów i autobusów; rozbudowę obiektu mostowego wraz z regulacją koryta rzeki; rozbiórka kolidujących obiektów i elementów infrastruktury drogowej, przebudowa kolidujących odcinków infrastruktury techn. (sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej) i przyłączy; wycinka kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne; regulacja wysokościowa bram i furtek; regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, telefonicznych, zaworów wodociągowych, gazowych i c.o.; odtworzenie nawierzchni; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, tablic drogowskazowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, inne niezbędne prace.

Powrót na początek strony