Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha

Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach

 

1. Okres realizacji inwestycji: 2023 ÷ 2024


2. Finansowanie:

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – udzielenie dotacji  

Wartość dofinansowania 1 470 000,00 PLN.

Całkowita wartość inwestycji 1 500 000,00 PLN.


3. Opis Projektu       

Budynek zlokalizowany na działce nr ewid. 353/3 obręb 0017, (Rejestr Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego Nr A.325/1 orzeczenie z 22.10.1932r. oraz decyzja z 15.02.1967r. i Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kielce Nr 35); budowa zakończona w 1763r.; ilość kondygnacji nadziemnych-1; pow. zabudowy: 915 m2.

Kościół p.w. św. Wojciecha to najstarszy kielecki kościół, a zarazem jedyna widoczna pozostałość osady przedlokacyjnej. Związek kościoła św. Wojciecha z przedlokacyjną osadą potwierdziły odkrycia archeologiczne w 2007r.. Pod południowym murem przykościelnym odkryto plan drewnianej chaty z XI-XII wieku.

W ramach inwestycji planowany jest remont zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, co pozwoli na uszczelnienie i docieplenie zabytkowego budynku kościoła.

Stan techniczny murów kościoła, więźby dachowej jak i pokrycia dachowego można określić jako dobry. W bardzo złym stanie technicznym znajdują się stolarka drzwiowa i okienna. Drzwi wejściowe są  różnych rozmiarów i wykonane są z różnych gatunków drewna (sosna, dąb). Zniszczone są na skutek używania, jak też oddziaływania warunków atmosferycznych. Zewnętrzne warstwy drewna złuszczone, w niektórych miejscach spróchniałe, brak wielu elementów dekoracyjnych. Wszystkie drzwi nieszczelne. Stolarka okienna o różnych typach, bez charakterystycznych cech stylowych. Różnice dotyczą zarówno gabarytów jak i podziału na kwatery oraz materiału, z jakich została wykonana. W górnych partiach okna pojedyncze, stalowe. Kilka z nich posiada drewniane żaluzje, zniszczone na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych. W dolnych partiach okna z drewna sosnowego, skrzynkowe. Elementy drewniane zbutwiałe, złuszczone zewnętrzne warstwy, złącza stolarskie rozszczelnione. Okucia zamykające są niesprawne. Liczne nieszczelności prowadzą do przemarzania murów.

Celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału miasta Kielce w zakresie ochrony i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości regionalnej. Dziedzictwo kulturowe nie tylko wzmacnia poczucie więzi społecznych i tożsamości, ale ma również  pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny, zwiększa atrakcyjność turystyczną, stanowi zachętę do inwestycji i rozwoju sektora usług. Unikalne zabytki miasta są częścią składową tożsamości mieszkańców, kreują pozytywny wizerunek miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu niniejszego zabytku i uchroni go przed degradacją i niszczeniem, tym samym wpłynie na zachowanie istotnych zasobów dziedzictwa kulturowego miasta.

Powrót na początek strony