Cel strategiczny 1 - MIASTO DLA KAŻDEGO


CEL OPERACYJNY 1.1. – MIASTO RÓWNYCH SZANS

Współczesne miasto powinno zapewniać równe warunki do życia i rozwoju wszystkim swoim mieszkańcom oraz walczyć z wykluczeniami na wszelkich poziomach. Dlatego postawiliśmy sobie za cel walkę z nierównościami społecznymi i cyfrowymi występującymi w mieście. Będziemy również promować idee takie jak egalitarność, tolerancja i współpraca, ale przede wszystkim zamieniać te założenia w konkretne działania. Sprawimy, że Kielce w roku 2030 będą miastem równych szans, dla każdego.

Kierunki działań

 • Promowanie postaw tolerancyjnych w zakresie wolności przekonań, odmienności postaw i swobód obywatelskich
 • Dostosowanie rodzaju oraz jakości oferty usług publicznych Kielc do trendu starzejącego się społeczeństwa, w tym rozwijanie działań dedykowanych seniorom, szczególnie poprzez integrację oferty miasta rdzenia i KOF
 • Przystosowanie infrastruktury miejskiej do wózków dziecięcych oraz wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zwiększenie zewnętrznej sprawności instytucjonalnej UM Kielce (poprawa jakości świadczenia usług publicznych)
 • Wsparcie w obszarze migracji mieszkaniowej i zarobkowej do Kielc poprzez zapewnienie potencjalnym migrantom dostępu do wiarygodnej informacji w zakresie czekających ich możliwości
 • Szkolenia i doradztwo dla kobiet chcących wrócić na rynek pracy
 • Eliminacja wykluczenia cyfrowego mieszkańców Kielc powodowanego brakiem wiedzy i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii
 • Opracowanie planu rozwoju usług społecznych w integracji z KOF
 • Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w kryzysie
 • Rozszerzanie oferty mieszkań wspomaganych
 • Dążenie do osiągnięcia standardów dostępności określonych w dokumentach rządowych

 

 

CEL OPERACYJNY 1.2. – MIASTO STAWIAJĄCE NA ZRÓWNOWAŻONĄ LOKALNOŚĆ

Konkretne działania wyrównujące szanse to w naszym przypadku skupienie się, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, na wyrównywaniu poziomu życia na szczeblu jak najbliższym mieszkańcom. Chcemy, aby jakość życia w naszym mieście i wiążący się z nią dostęp do dobrej jakości infrastruktury, także transportowej, niezależnie od części miasta, były w naszym mieście porównywalne. Takie elementarne działania pozwolą na całościowe wyrównanie warunków życia w Kielcach.

 

Kierunki działań

 • Realizacja wizji miasta "15-minutowego" gdzie usługi lokalne - zarówno publiczne jak i prywatne dostępne są bardzo blisko mieszkańca
 • Przeciwdziałanie degradacji środowiska leśnego dla zapewnienia harmonijnego rozwoju życia mieszkańców gminy
 • Przyspieszenie budowy nowych tras rowerowych umożliwiających wykorzystanie roweru jako pełnowartościowego i bezpiecznego środka transportu na każdym osiedlu miasta
 • Udoskonalenie siatki połączeń systemu transportu publicznego z poszczególnych osiedli do śródmieścia
 • Upowszechnienie rozwiązań ekonomii współdzielenia w zakresie dostępności indywidualnych środków transportowych
 • Poprawa skomunikowania poszczególnych gmin KOF z Kielcami za pomocą transportu zbiorowego, z uwzględnieniem roli kolei
 • Zniwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju infrastrukturalnego poszczególnych osiedli (w szczególności tzw. peryferyjnych) w zakresie podstawowych usług takich jak wodociągi, sieci ciepłownicze, kanalizacja oraz Internet
 • Poprawa jakości życia w budynkach wielorodzinnych poprzez zaprojektowanie elementów takich jak przestrzenie sąsiedzkie, półpubliczne i publiczne, punkty węzłowe etc.
 • Poprawa jakości życia w budynkach wielorodzinnych poprzez likwidację piecyków gazowych do podgrzewania wody i rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Rozbudowa sieci dróg lokalnych
 • Identyfikacja możliwości optymalizacji majątku publicznego, w tym kubaturowego, celem lepszego dostosowania go do obecnych potrzeb
 • Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i zagospodarowania

 

 

CEL OPERACYJNY 1.3. – MIASTO SPRZYJAJĄCE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

W „mieście dla każdego” każdy mieszkaniec, stowarzyszenie, czy fundacja powinny mieć możliwość zaangażowania się w różne lokalne aktywności społeczne. Miasto będzie sprzyjać takim działaniom, a przede wszystkim ich nie uniemożliwiać. Naszym celem jest dodatkowe zaktywizowanie mieszkańców tak, żeby odkryli swój wpływ na codzienny kształt miasta. Chcemy także, żeby wszyscy skorzystali na takim obopólnym zaangażowaniu.

 

Kierunki działań

 • Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez działania promocyjne oraz szersze informowanie społeczeństwa o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta
 • Tworzenie i promowanie dodatkowych mechanizmów wsparcia z organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, aktywistami i mieszkańcami
 • Rozwijanie i promowanie narzędzi umożliwiających partycypację mieszkańców w decyzjach dotyczących rozwoju miasta zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej
 • Pobudzanie życia społecznego na osiedlach zabudowy wielorodzinnej w szczególności na tzw. peryferyjnych poprzez organizację w tych miejscach festynów i wydarzeń kulturalnych (np. letnie kino), dbanie o rozwój osiedlowych klubów kultury
 • Rozwój wolontariatu miejskiego poprzez zwiększenie zaangażowania młodzieży w codzienną pracę Urzędu Miasta
 • Udostępnienie nieruchomości będących własnością miasta do działań lokalnych organizacji pożytku publicznego
 • Włączanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych w wydarzenia ogólnomiejskie
 • Wpieranie tworzenia relacji sąsiedzkich poprzez miejskie wydarzenia skierowane do określonych osiedli
 • Rozwój systemu nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Kielce za wybitne osiągnięcia na rzecz miasta
 • Zwiększanie świadomości mieszkańców Kielc w zakresie struktury funkcjonowania Urzędu Miasta oraz możliwości nawiązania kontaktu
 • Zaangażowanie osiedli we współorganizacje miejskich wydarzeń kulturalnych
 • Rozwijanie budżetu partycypacyjnego z nastawieniem na weryfikację projektów pod kątem zgodności z kierunkiem rozwoju wytyczonym przez strategię

 

Powrót na początek strony