Cel strategiczny 2 - MIASTO SPRAWNE I AKTYWNE


CEL OPERACYJNY 2.1. – SPRAWNY URZĄD

Wydajnie i przejrzyście działająca struktura organizacyjna zapewniają transparentność i sprawność komunikacji i przeprowadzanych procedur. Możliwości te możemy zapewnić przez wdrożenie nowoczesnych narzędzi, w tym upłynniających wewnętrzny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zarządzanie miastem. Dla lepszej organizacji chcemy wdrożyć nowoczesne rozwiązania i opracować procedury pozwalające nam efektywniej wykorzystywać urzędowe narzędzia i tym samym podnieść poziom skuteczności wielu czynności. Zależy nam na usprawnieniu działalności instytucji tak, żeby były zdolne do szybkiej adaptacji do zmian i sprawnego reagowania na nieoczekiwane okoliczności.

Kierunki działań

 • Zwiększanie wewnętrznej sprawności instytucjonalnej UM Kielce (zmiana i opracowanie procedur, rozwój kultury innowacyjnej, walka z silosowością działań, efektywne wykorzystywanie danych)
 • Wykorzystywanie pełnego potencjału danych posiadanych przez urząd do podejmowania decyzji podpartych rzetelnymi, aktualnymi i możliwymi do porównania danymi oraz lepszego przewidywania i zapobiegania przyszłym problemom
 • Rozwijanie systemu gromadzenia, analizowania, integrowania i udostępniania danych miejskich dla potrzeb zintegrowanego zarządzania miastem przy udziale obywateli
 • Przegląd i reforma sposobu prowadzenia polityki przestrzennej oraz wszelkich działań, procedur i narzędzi z nią związanych
 • Uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Regularne działania edukacyjne, szkoleniowe oraz certyfikujące skierowane do pracowników urzędu umożliwiające podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji (w tym rynkowych), jak również jakości świadczonych usług
 • Optymalizacja zadań i struktury urzędu w celu poprawy kompetencji i nagradzania
 • Przegląd potrzeb w zakresie ewentualnych inwestycji teleinformatycznych
 • Rewizja i zwiększenie transparentności środków wydatkowanych w ramach budżetu Miasta Kielce
 • Promowanie przygotowywania w zakładach scenariuszy reagowania na wypadek wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz inwestowania w infrastrukturę zabezpieczającą przed skutkami zmian klimatycznych
 • Podejmowanie działań w celu zatrzymania postępującego odpływu podmiotów gospodarczych oraz spowodowanie ich ponownego napływu

 

CEL OPERACYJNY 2.2. – MIASTO OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ

Rolą miasta jest wspieranie, łączenie i stymulowanie działalności przedstawicieli różnych poziomów chętnych do aktywności i współpracy z lokalną administracją publiczną. Zależy nam na stworzeniu systemu składającego się z elastycznych procedur i narzędzi ułatwiających przepływ informacji pomiędzy urzędem miasta a interesariuszami. Dzięki temu rozwiązaniu usprawnimy i poszerzymy zakres sieciowej komunikacji miasta ze wszystkimi zainteresowanymi na różnych poziomach: mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, społecznikami i przedstawicielami uczelni. Taka usprawniona relacja zwiększy efektywność działań wszystkich stron.

Kierunki działań

 • Umożliwianie, pobudzanie i stymulowanie współpracy interesariuszy ze świata biznesu, nauki, oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji społecznych z Urzędem Miasta Kielce
 • Wspieranie kieleckiego ekosystemu generowania i wdrażania innowacji poprzez akcelerację oraz inkubowanie kieleckich MŚP
 • Tworzenie i promowanie dodatkowych mechanizmów wsparcia i współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, związkami i organizacjami sportowymi, aktywistami i mieszkańcami na terenie Kielc i KOF
 • Rozwijanie i promowanie narzędzi umożliwiających partycypację mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych w decyzjach dotyczących rozwoju miasta
 • Tworzenie infrastruktury informatycznej i procedur ukierunkowanych na współpracę z biznesem oraz organami administracji rządowej, służbami kryzysowymi i gminami współpracującymi w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Umożliwienie łatwiejszego dostępu podmiotom trzecim do danych posiadanych przez Urząd Miasta umożliwiających udoskonalanie oferowanych w mieście usług

 

CEL OPERACYJNY 2.3. – MIASTO SPRAWNYCH USŁUG CYFROWYCH I PUBLICZNYCH

Poprawienie potencjału usług cyfrowych i publicznych pozwoli mieszkańcom, przedsiębiorcom i wszystkim interesariuszom na dogodniejsze, szybsze i sprawniejsze załatwianie spraw urzędowych w sposób intuicyjny, dostępny także dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki takim rozwiązaniom petenci i urzędnicy zaoszczędzą na czasie, a usługi te staną się efektywniejsze i bardziej ekologiczne.

Kierunki działań

 • Zwiększanie zewnętrznej sprawności instytucjonalnej UM Kielce (poprawa jakości świadczonych usług publicznych)
 • Wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnego systemu transportowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz integracji transportu publicznego
 • Integrowanie procesów i ofert wspierających działalność innowacyjną
 • Digitalizacja usług oferowanych przez Urząd Miasta, w szczególności zapewniając proste w obsłudze rozwiązania dla osób starszych (m.in. tele-konsultacje, wideo-spotkania)
 • Usprawnienie procesów załatwiania przez mieszkańców spraw w urzędzie w tym minimalizacja czasu oczekiwania na rozmowę z urzędnikiem
 • Integrowanie usług cyfrowych dostępnych w mieście do możliwie najmniejszej liczby narzędzi wymaganych do korzystania z nich
 • Identyfikacja potrzeb w zakresie zapotrzebowania i dostarczania danych oraz ich higienizacji (przefiltrowania, które z nich są istotne i które z nich można udostępnić)
 • Prowadzenie działań integrujących mieszkańców Kielc przy pomocy narzędzi cyfrowych
 • Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej aktywnej (sprzęt) i pasywnej (sieć teletechniczna) Urzędu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Gminy Kielce
 • Usprawnienie procesów załatwiania przez mieszkańców spraw w urzędzie poprzez cyfryzację procesu obsługi administracyjnej i udostępnienie e-usług na najwyższym możliwym poziomie dojrzałości
 • Korzystanie z innowacyjnych metod aktualizacji i udostępniania danych przestrzennych o mieście poprzez cykliczne wykonywanie specjalistycznych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego, tworzenie na ich podstawie ortofotomap, modeli 3D, wykorzystywanie metod fotogrametrycznych do inwentaryzacji i oceny istotnych elementów infrastruktury komunalnej i środowiska

 

CEL OPERACYJNY 2.4. – MIASTO ODPOWIEDZIALNE ŚRODOWISKOWO

Jako że naszym podstawowym założeniem jest zrównoważony rozwój, chcemy, żeby dalszy rozwój Kielc opierał się na odpowiedzialnych działaniach, a przyszłe pokolenia były beneficjentami naszych decyzji. Właśnie dlatego dążymy, aby Kielce były miastem odpowiedzialnym środowiskowo. Zależy nam na wdrażaniu rozwiązań w jak najmniejszym stopniu oddziałujących na środowisko, w tym zmniejszających emisję i chroniących zasoby wodne. Chcemy także rozwijać ekologiczną infrastrukturę dla złagodzenia klimatu w naszym mieście i poprawienia warunków aerosanitarnych. Dodatkowo dążymy do wprowadzenia w mieście rozwiązań odpowiadających na zmiany klimatyczne i zmniejszające ich negatywny wpływ na jakość życia w mieście.

 

Kierunki działań

 • Ochrona zbiorników wód podziemnych, ich stref ochronnych oraz ujęć wód – uregulowanie gospodarki wodnej
 • Wspieranie retencjonowania wody, w tym małej retencji, działania w celu zatrzymania odpływu wód opadowych
 • Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu wynikającym z globalnego ocieplenia poprzez eliminację punktów charakteryzujących się nadmiernym nagrzewaniem i np. dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych w tym rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury
 • Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z OZE (np. fotowoltaicznej, czy biopaliwa)
 • Walka z zanieczyszczeniem powietrza w Kielcach poprzez zintensyfikowanie działań przeciwdziałających paleniu materiałami niedozwolonymi
 • Modernizacja systemów oświetleniowych w mieście w kierunku energooszczędności
 • Utrzymywanie bioróżnorodności na terenie całego miasta
 • Wprowadzanie w życie i promowanie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Zadrzewianie ulic
 • Zwiększenie liczby Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
 • Podniesienie jakości powietrza poprzez m.in.: zwiększanie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użytku publicznego poprzez działania takie jak m.in. termomodernizacja
 • Opracowanie systemu poprawiającego efekty selektywnej zbiórki odpadów
 • Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez stopniowe odejście od nieodnawialnych źródeł energii i wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł
 • Wdrażanie działań zawartych w strategiach niskoemisyjnych
 • Objęcie Strefą Czystego Transportu obszaru ścisłego centrum miasta w trzech etapach

 

Powrót na początek strony