Cel strategiczny 3 - MIASTO ROZWIJAJĄCE SIĘ


CEL OPERACYJNY 3.1. – MIASTO Z ODPOWIEDZIALNYM BUDŻETEM

Podstawą stawiania kolejnych kroków w rozwoju Kielc jakie zakłada Strategia będzie, osiągnięcie stabilnego budżetu. Jest on niezbędny do przeprowadzenia koniecznych inwestycji i realizacji pozostałych celów operacyjnych, w szczególności tych przypisanych do celu strategicznego nr 4. Od stanu finansów miasta zależeć będzie termin wykonania oraz obszerność realizacji kierunków działań.

Kierunki działań

 • Udoskonalenie działań mających na celu prognozowanie przyszłych wydatków miasta oraz potencjalnego budżetu na ich realizację
 • Zwiększenie pewności i stabilności realizacji kluczowych inwestycji – wzmocnienie znaczenia katalogu zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Podniesienie jakości doboru inwestycji do wdrażania, ograniczenie potrzeb w zakresie kredytowania
 • Stały monitoring i weryfikacja planowanych dochodów budżetowych – w tym podatkowych, zwłaszcza PIT i CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływów z majątku komunalnego, subwencji ogólnej, jako źródeł szczególnie wrażliwych na wahania cyklu koniunkturalnego
 • Dostosowanie wysokości wydatków do poziomu uzyskiwanych dochodów zgodnie z zasadą równowagi budżetowej
 • Wdrożenie działań mających na celu identyfikację faktycznych wyzwań związanych z koniecznością zrównoważenia budżetu
 • Wykorzystywanie alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć (np. finansowanie społecznościowe)
 • Priorytetyzacja wydatków zapewniająca realizację w pierwszej kolejności przedsięwzięć przynoszących największą korzyść dla mieszkańców miasta
 • Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego stref aktywności gospodarczej zapewniającego dostępność oraz dobrą dystrybucję terenów i ich obsługę

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

 

CEL OPERACYJNY 3.2. – MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SWOICH MIESZKAŃCÓW

Zadaniem realizatorów Strategii jest zapewnienie mieszkańcom dogodnych możliwość rozwoju tu na miejscu, bez konieczność przenoszenia swojej aktywności do większych ośrodków miejskich. Przedsiębiorczy mieszkańcy pozytywnie wpływają na miasto, uatrakcyjniając jego klimat i rozwój. Dlatego projektowanymi rozwiązaniami należy wesprzeć ich aktywność na rynku i zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju. Pobudzanie przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców już od najmłodszych, będzie miało miejsce poprzez dobrej jakości edukację i zapewniony dostęp do kursów i szkoleń na dalszych etapach rozwoju.

Kierunki działań

 • Rozpowszechnianie ducha przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne już od najmłodszych lat, w szczególności w ramach zajęć i aktywności w przedszkolach, szkołach i osiedlowych klubach kultury
 • Uproszczenie procedur załatwiania spraw w urzędach oraz ograniczanie czasu wymaganego na ich wykonanie w zakresie pozwoleń wymaganych do funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz propagowanie załatwiania spraw w sposób zdalny
 • Organizowanie regularnych wydarzeń w formie ogólnodostępnych konferencji krajowych i międzynarodowych mających na celu dyskusję nad obecnymi oraz przyszłymi trendami rynkowymi oraz bezpośrednie czerpanie wiedzy od zaproszonych ekspertów
 • Prowadzenie kursów i szkoleń dla przedsiębiorców odpowiadających na obecne wymagania rynkowe i zmieniające się trendy
 • Zwiększenie działań informacyjnych dotyczących dostępnego wsparcia finansowego i merytorycznego w zakresie rozpoczęcia pierwszej działalności gospodarczej
 • Rozpowszechnianie ducha przedsiębiorczości w sektorze IT poprzez działania promujące programowanie nowoczesnej obsługi usług miejskich wśród młodzieży, w tym cykliczną organizację Miejskich Hackathonów, Datathonów itp.
 • Prowadzenie działań promujących aktywność zawodową mieszkańców
 • Tworzenie warunków do przekwalifikowania osób w wieku produkcyjnym zgodnie z potrzebami rozwijanych specjalizacji miasta
 • Wykorzystanie Centrum Kształcenia Zawodowego jako istotnego elementu dostosowania kompetencji i umiejętności do potrzeb lokalnego rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

 

CEL OPERACYJNY 3.3. – MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW LOKALNYCH I INWESTORÓW

W ramach wsparcia lokalnych przedsiębiorców należy wprowadzić rozwiązania zachęcające do pozostania i rozwijania swojej aktywności biznesowej w Kielcach. W tym celu powinno się tworzyć coraz lepsze warunki sprzyjające prowadzeniu działalności i osiąganiu sukcesów na tym polu dla dalszego rozwoju lokalnych przedsiębiorców. To oni stanowią ważne ogniwo w przyciąganiu inwestycji zagranicznych, podobnie jak aktywność służb miejskich w tym zakresie. Dla inwestorów istotna jest też dobra jakość infrastruktury na terenie miasta, a także oferta usług związana przede wszystkim z aktywnym spędzaniem czasu i dostępem do kultury. Są to, obok wspomnianej profesjonalnej obsługi inwestorów i stabilności prawa, kluczowe czynniki.

Kierunki działań

 • Zwiększenie dostępności powierzchni dostosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wspieranie kieleckiego ekosystemu generowania i wdrażania innowacji poprzez akcelerację oraz inkubowanie kieleckich MŚP
 • Weryfikacja zdefiniowanych specjalizacji gospodarczych miasta oraz ich wspieranie poprzez m.in. zdefiniowanie katalogu zachęt
 • Promowanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, w szczególności w zakresie niezagospodarowanych terenów
 • Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez odpowiednie przygotowywanie gruntów na etapie przedinwestycyjnym (np. uzbrajanie działek)
 • Zwiększanie atrakcyjności kieleckiego rynku pracy poprzez aktywne pozyskiwanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy oraz zapewnienie infrastruktury niezbędnej do umożliwienia efektywnej pracy zdalnej (np. światłowód)
 • Aktywizacja internacjonalizacji kieleckich przedsiębiorstw
 • Rozwój infrastruktury informatycznej (m.in. funkcjonalności strony internetowej Inwestuj w Kielcach) i procedur ukierunkowanych na współpracę z biznesem i inwestorami charakteryzujących się elastycznością i minimum formalnościowym ze strony Urzędu Miasta
 • Zwiększanie dostępu do terenów inwestycyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej oraz zapewnienie dostępu komunikacji miejskiej
 • Nawiązywanie współprac z dużymi podmiotami z Kielc w celu udostępnienia posiadanych przez nich niewykorzystywanych powierzchni w przystępnych cenach dla lokalnych małych przedsiębiorców
 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie możliwości udziału w wydarzeniach branżowych i ogólnobiznesowych organizowanych w innych miastach w Polsce i za granicą
 • Stworzenie szybkiej ścieżki dla inwestycji priorytetowych dla miasta w zakresie efektów jakie przyniosą mieszkańcom i miastu

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

 

CEL OPERACYJNY 3.4. – MIASTO ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE 

Kielce są miastem unikatowym przede wszystkim dzięki swojemu dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu. Chcemy wykorzystać te atuty i opierać na nich turystykę, napędzając w ten sposób rozwój gospodarczy miasta. Zwiększenie atrakcyjność turystycznej wiąże się przede wszystkim z polepszeniem oferty skierowanej do turystów i możliwości zapewnienia im unikatowych atrakcji związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturalnym. W związku z tym istotne jest dostosowanie miasta dla potrzeb turystów, którzy go na co dzień nie znają. Zależy nam na wprowadzeniu udogodnień ułatwiających im funkcjonowanie w naszym mieście. Chcemy także poszerzyć ofertę atrakcji i wpłynąć pozytywnie na wizerunek miasta, tak żeby tworzył wizytówkę zachęcającą do odwiedzenia Kielc, a dalej, żeby przebywanie w naszym mieście było po prostu przyjemne i sprawiało, że chce się tutaj wracać. Żeby Kielce były zapamiętane jako dobre miejsce.

Kierunki działań

 • Zwiększanie udziału terenów zielonych w centrum miasta i na terenach osiedli (np. poprzez zadrzewianie ulic, tworzenie tzw. zielonych korytarzy oraz parków linearnych)
 • Promowanie atrakcji turystycznych dostępnych na terenie miasta
 • Dostosowanie infrastruktury transportowej do wymagań turystów (np. kierunkowskazy prowadzące do atrakcji turystycznych, mapy ułatwiające poruszanie się komunikacją miejską)
 • Rozpowszechnianie rozwiązań ekonomii współdzielenia w zakresie dostępności indywidualnych środków transportowych
 • Zapewnienie infrastruktury parkingowej w miejscach popularnych wśród turystów
 • Wykorzystanie atrakcyjnych walorów przyrodniczych, lokalizacyjnych i geologicznych Kielc i terenów przyległych w celu zwiększenia i wypromowania oferty turystycznej miasta
 • Transformacja centrum miasta w kierunku miejsca tętniącego życiem o bogatej ofercie gastronomicznej i relaksacyjnej
 • Zapewnienie dobrego skomunikowania transportem zbiorowym, rowerem lub pieszo miejsc popularnych wśród turystów
 • Promowanie turystyki rowerowej i tworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowej
 • Współpraca z KOF, ROT (Regionalna Organizacja Turystyczna) oraz Lasami Państwowymi w sprawie tworzenia spójnej sieci dróg rowerowych oraz tzw. single tracków (wąskich i krętych terenowych dróg rowerowych)
 • Stworzenie spójnego systemu informacji wizualizacji turystycznej
 • Wypracowanie wspólnej i uzupełaniającej się oferty turystycznej Kielc i obszaru funkcjonalnego

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

 

CEL OPERACYJNY 3.5. – MIASTO ROZWIJAJĄCE I POZYSKUJĄCE NOWE TALENTY

Miasto tworzą ludzie, bez ludzi nie ma miasta. To, czy pozostaną w mieście zależy od wielu czynników, spośród których nie na wszystkie mamy wpływ. Jednak stawianie na człowieka od początku przez zapewnienie mu odpowiednich warunków rozwoju od najmłodszych lat - od żłobków po uczelnie wyższe, a także szkolenia i ciągłe wspieranie rozwoju kompetencji oraz kwalifikacji, pozwala odpowiedzieć na te potrzeby. Dlatego przede wszystkim zależy nam na zapewnieniu dobrej jakości edukacji w naszym mieście. Atrakcyjna oferta szkolnictwa i możliwości, jakie da, pozwoli kształcić się naszym młodym mieszkańcom bez konieczności wyjeżdżania z Kielc i dodatkowo sprowadzi młode talenty zainteresowane nauką w naszym mieście.

Kierunki działań

 • Zapewnienie w mieście miejsc rozrywki dla młodych osób
 • Stworzenie warunków do rozwoju akademickości miasta
 • Zwiększanie konkurencyjności kieleckich szkół średnich i wyższych, w tym poszerzanie zakresu ich oferty edukacyjnej
 • Rozwijanie szkolnictwa zawodowego
 • Integrowanie procesów i oferty wspierających działalność innowacyjną
 • Stworzenie efektywnego i przyjaznego studentom systemu praktyk (szeroki wybór pracodawców i łatwość w aplikowaniu) premiującego praktykodawcę (program zachęt)
 • Stworzenia systemu zachęt dla młodych talentów i osób, które miasto chce zatrzymać lub przyciągnąć, aby związały z tym miejscem swoją karierę i życie prywatne
 • Opracowanie polityki młodzieżowej kierunkującej i programującej działania zapobiegające depopulacji oraz drenażowi kapitału społecznego
 • Wdrożenie programu podnoszącego kluczowe kompetencje mieszkańców Kielc, w szczególności odpowiadające specjalizacjom miasta oraz regionu i wpisujące się̨ w kluczowe branże rozwoju
 • Wspieranie integracji przyjezdnych, w tym cudzoziemców
 • Wdrożenie programu podnoszącego kompetencje i kwalifikacje (w tym rynkowe) mieszkańców Kielc
 • Dostosowanie i wyprzedzające planowanie oferty edukacyjnej na potrzeby specjalizacji gospodarczych miasta

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

 

CEL OPERACYJNY 3.6. – MIASTO O INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

Wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności przez tworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki będzie miało miejsce po pierwsze przez tworzenie sieci współpracy (usprawnienie komunikacji pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i środowiskiem akademickim), inkubację i wsparcie przedsiębiorczości innowacyjnej.

Kierunki działań

 • Stworzenie oferty najmu biurek i sal konferencyjnych dla startupów i indywidualnych innowatorów
 • Integrowanie potrzeb miasta z lokalnymi innowatorami poprzez sesje informacyjne prowadzone przez Urząd miasta w zakresie problemów obecnych w Kielcach
 • Wspieranie kieleckiego ekosystemu generowania i wdrażania innowacji poprzez akcelerację oraz inkubowanie kieleckich MŚP
 • Umożliwianie testowania rozwiązań innowacyjnych na terenie miasta Kielce poprzez proste i szybkie procedury wydawania zezwoleń
 • Rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej ułatwiającej rozwój gospodarczy miasta, w szczególności w zakresie szybkiego Internetu
 • Sieciowanie i stymulowanie współpracy interesariuszy ze świata biznesu, nauki, samorządu lokalnego oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji społecznych
 • Tworzenie miejsc spotkań w formie fizycznej i online wspierających kreowanie innowacji i nawiązywanie współprac na różnych poziomach
 • Organizacja spotkań branżowych, konferencji, kongresów w obszarze aktualnie ważnych zagadnień tematycznych

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

 

CEL OPERACYJNY 3.7. – MIASTO O BUDUJĄCEJ SIĘ TOŻSAMOŚCI

Tożsamość miejska to zespół cech charakterystycznych miasta tworząca jego wizerunek. Zbudowanie spójnej tożsamości zachowuje unikatowość i wyróżnia miasto spośród innych. Pozwoli nam to odpowiedzieć na pytanie „kim jesteśmy”, jakie jest nasze miasto i na tej podstawie zdefiniować markę miejską. Dzięki rozpoznawalności zbudowanej na kanwie unikatowej charakterystyki Kielc osoby zainteresowane miastem zyskają pogląd na jego kształt i pozytywne cechy, zobaczą, jakie naprawdę są Kielce. Miasto o silnej tożsamości inspiruje swoim genius loci, tworząc więź z mieszkańcami i zachęca do odwiedzenia turystów oraz przyciąga inwestorów.

Kierunki działań

 • Promowanie specjalizacji gospodarczych miasta, w tym Kielc jako miejsca pracy specjalistów z poszczególnych obszarów
 • Stworzenie i promocja marki Kielc w oparciu o potencjał turystyczny i gospodarczy miasta
 • Prowadzenie działań marketingowych prezentujących atrakcje turystyczne i walory środowiskowe Kielc
 • Rozwijanie i promowanie narzędzi umożliwiających partycypację mieszkańców w decyzjach dotyczących marki miasta
 • Prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających świadomość lokalną w zakresie historii miasta oraz osób, które przyczyniły się do jego rozwoju
 • Udział w przedsięwzięciach z zakresu promocji gospodarczej o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym
 • Zwiększenie stopnia integracji Kielc i KOF jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej

Zobacz wskaźniki celu na interaktywnych tablicach

Powrót na początek strony