Cel strategiczny 4 - MIASTO, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ


CEL OPERACYJNY 4.1. – MIASTO ATRAKCYJNE WIZUALNIE

Wizualna atrakcyjność przestrzeni miejskiej jest podstawowym elementem wpływającym na postrzeganie miasta przez zarówno turystów i inwestorów, jak i przede wszystkim mieszkańców. Składa się na nią wiele czynników takich jak układ przestrzenny, jakość i forma budynków, obecność zieleni, czy zachowanie porządku i czystości, a także uregulowana kwestia sytuowania reklam. Wszystkie te składniki wpływają na komfort przebywania w mieście i jego wizerunek. Dodatkowo z atrakcyjnością wizualną przestrzeni miejskiej łączy się obecność ludzi: z jednej strony estetyczne przestrzenie zachęcają do spędzania w nich czasu i jednocześnie miejsca wypełnione ludźmi stają się bardziej atrakcyjne. Dlatego oprócz zachowania ładu przestrzennego zależy nam na ożywieniu życia w mieście poprzez tworzenie miejsc sprzyjającym spotkaniom w przestrzeni miejskiej.

Kierunki działań

 • Rozwijanie sztuki miejskiej w przestrzeni publicznej (graffiti, murale, instalacje artystyczne)
 • Uatrakcyjnianie wyglądu miasta artystycznymi muralami na ścianach budynków oraz murach obecnych w mieście
 • Usprawnienie egzekwowania kar za zaśmiecanie i zanieczyszczanie przestrzeni miejskiej
 • Transformacja miasta w kierunku obszaru spójnego oraz atrakcyjnego urbanistycznie i architektonicznie
 • Wprowadzenie możliwości prostego i szybkiego zgłaszania zaniedbanych obszarów miasta wymagających natychmiastowej uwagi Urzędu Miasta
 • Prowadzenie regularnych działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie budynków zabytkowych
 • Opracowanie systemu zarządzania reklamami w miejscach publicznych – system wdrożony na mocy partycypacyjnej uchwały reklamowej oraz na podstawie regularnych konsultacji z mieszkańcami
 • Opracowanie standardów ulicy miejskiej, które określą i ujednolicą rodzaj stosowanych mebli miejskich, nawierzchni, latarni, małej architektury czy urządzeń BRD
 • Wprowadzenie standardów urządzania osiedli, które pomogą mieszkańcom i wspólnotom odpowiednio urządzać przestrzeń wokół swoich domów
 • Dokończenie rewitalizacji przestrzeni w złym stanie technicznym, które w bliskiej odległości od ścisłego centrum stanowią negatywny kontrast dla śródmieścia
 • Integracja urbanistyczna nowych budynków wielorodzinnych z otoczeniem realizowana poprzez zakaz ich grodzenia

 

CEL OPERACYJNY 4.2. – MIASTO O NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURZE I TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Dla sprawnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej konieczne są infrastruktura i transport publiczny utrzymywane na wysokim poziomie. Wymagają one ciągłej aktualizacji i odpowiadania na ewoluujące potrzeby rozwijającej się społeczności. Przede wszystkim jednak rozwiązania te mają zapewnić mieszkańcom godne, bezpieczne i wygodne życie. Dodatkowo chcemy, aby były to rozwiązania nowoczesne o jak największej efektywności i jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Nowoczesna infrastruktura i transport publiczny oprócz zapewnienia podstawowej jakości życia mieszkańcom wpłyną także na zwiększenie efektywności funkcjonowania gospodarki i tym samym jej tempo rozwoju.

Kierunki działań

 • Zwiększanie komfortu podróżowania transportem publicznym poprzez inwestycje w infrastrukturę, nowoczesne urządzenia i rozwiązania informatyczne służące komunikacji zbiorowej, integracja środków transportu publicznego w sposób umożliwiający podróżowanie z „przesiadkami” bez niepotrzebnych opóźnień w postaci oczekiwania na kolejny przejazd, w szczególności w godzinach porannych
 • Zwiększanie bezpieczeństwa pieszych na przejściach występujących na ruchliwych drogach poprzez ich doświetlanie oraz dodatkową sygnalizację świetlną zwiększającą ich widoczność dla kierowców fizyczne ograniczniki prędkości w tym zwężenia jezdni, wyniesienie przejść dla pieszych, progi wyspowe, antyzatoki, fotoradary
 • Rozwój sieci podstawowej infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, sieć elektrociepłownicza, sieć gazowa)
 • Rozwój systemu informowania o zamkniętych trasach, objazdach i remontach na drogach
 • Usprawnienie komunikacji miejskiej z gminami KOF oraz budowa infrastruktury zachęcającej do korzystania z niej (np. miejsca parkingowe „park-and-ride”)
 • Dostosowywanie struktury parkingowej w mieście do zmieniających się trendów rozwojowych
 • Poprawienie stanu infrastruktury drogowej w mieście (w tym poprawa stanu chodników)
 • Opracowanie projektu oceny uwarunkowań wdrożenia elastycznego zarządzania wjazdem do centrum miasta
 • Wspieranie działań mających na celu ocenę możliwości ograniczania ruchu tranzytowego przez miasto
 • Ewaluacja obecnych rozwiązań Planu Mobilności
 • Opracowanie dokumentu określającego standardy rowerowe oraz studium rozwoju infrastruktury rowerowej, które będzie oparte na parametrach określonych w standardach
 • Dążenie do ciągłości systemu dróg rowerowych na terenie całego miasta
 • Uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego, budowa systemu rowerów i hulajnóg miejskich

 

CEL OPERACYJNY 4.3. – MIASTO PEŁNE ZIELENI

Obecność zieleni w mieście wpływa pozytywnie na jakość życia ludzi. Przebywanie w otoczeniu przyrody działa relaksacyjnie i wyciszająco, stymulując kreatywność i kojąc zmysły. Oprócz estetycznego znaczenia, zieleń pełni też istotną rolę dla zachowania bioróżnorodności. Odpowiednia ilość przestrzeni biologicznie czynnej w mieście pozwala m.in. zachować dobrej jakości powietrze i jest najprostszym rozwiązaniem odpowiadającym na zmiany klimatyczne, utrzymującym łagodny klimat miasta i magazynującym wodę. Chcielibyśmy, żeby w Kielcach zieleń łączyła się płynnie z układem urbanistycznym, wpływając na estetykę miasta. Zależy nam na utrzymaniu istniejących terenów zieleni w jak najlepszym stanie i jednocześnie na wprowadzeniu nowych zielonych obszarów na terenach obecnie uszczelnionych.

Kierunki działań

 • Zwiększenie udziału urządzonej zieleni miejskiej terenów prywatnych i publicznych
 • Zadbanie o wygląd obecnej w Kielcach roślinności, sadzenie nowych roślin ozdobnych oraz oczyszczających powietrze
 • Wprowadzenie zasady na przykład „trzy do jednego” wymagającej posadzenia trzech nowych roślin na terenie miasta w przypadku wycinki jednej
 • Promowanie sadzenia kwiatów w ogródkach i na balkonach, poprzez dystrybucję darmowych nasion w Urzędzie Miasta
 • Podkreślanie świadomości takiego projektowania nowych inwestycji, by przy tym została zaoszczędzona maksymalna możliwa liczba drzew
 • Wzmocnienie działań pielęgnacyjnych istniejących terenów zielonych
 • Organizowanie regularnych letnich konkursów na najładniejszy ogród
 • Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami aktywnymi przyrodniczo
 • Wykorzystanie potencjału przyrodniczego do stworzenia atrakcyjnej oferty aktywnego spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, wypoczynek, turystyka)

 

CEL OPERACYJNY 4.4. – MIASTO O BOGATEJ OFERCIE KULTURALNEJ I SPORTOWEJ

Dla zwiększenia atrakcyjności życia w mieście konieczne jest zapewnienie ciekawej oferty kulturalnej i sportowej w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, a także dla przyciągnięcia inwestorów i turystów. Chcemy, żeby dostęp do infrastruktury sportowej był w naszym mieście powszechny i wspierał rozwój naszych mieszkańców w wielu dziedzinach. Kielce słyną z wysokiego poziomu sportowego prezentowanego przez lokalne drużyny, jednak dążymy do tego, żeby każdy kielczanin mógł uprawiać swój ulubiony sport w mieście. Zależy nam także na zapewnieniu w Kielcach dostępu do wysokiej jakości kultury dla inspirowania i dostarczenia dobrej jakości rozrywki dla mieszkańców i gości.

Kierunki działań

 • Unowocześnienie i rozwój infrastruktury instytucji kultury
 • Rozwijanie obecnych w mieście inicjatyw kulturalnych poprzez patronat miasta, w tym m.in. pomoc organizacyjną
 • Unowocześnianie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej (m.in. boiska, siłownie na świeżym powietrzu)
 • Organizowanie przez Urząd Miasta wydarzeń publicznych kulturalnych takich jak m.in. letnie kino na świeżym powietrzu
 • Organizowanie przez Urząd Miasta zawodów sportowych o puchar Prezydenta Miasta Kielce dostosowanych do młodzieży (np. zawody piłkarskie) i osób starszych (np. turniej szachowy)
 • Wsparcie finansowe dla inicjatyw pielęgnujących kieleckie i regionalne tradycje (m.in. jarmarki, kiermasze, targi) – w tym inicjatyw odbywających się poza granicami województwa i Polski
 • Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • Poszerzenie oferty kulturalnej dla osób młodych
Powrót na początek strony