Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” został przyjęty uchwałą Nr XXXI/604/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024", ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2020 r., poz. 2893, stanowiącą akt prawa miejscowego.

Program określa priorytety i zalecenia w postaci rozwiązań technicznych oraz kierunki działań, mające na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla obszarów miasta, gdzie wg mapy akustycznej stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (LDWN i LN).

Zakres Programu obejmuje analizę przede wszystkim tych obszarów, położonych w granicach administracyjnych Kielc, dla których wskaźnik M, charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie, przyjmuje największe wartości.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą terenów zagrożonych hałasem oraz analizą map wskaźnika M zdecydowanie największa liczba mieszkańców Kielc jest narażona na oddziaływanie hałasu drogowego i zmniejszenie uciążliwości w tym zakresie stanowi główną część Programu. Dużo mniejsza liczba osób narażona jest na oddziaływanie hałasu kolejowego i przemysłowego.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony