Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji (w tym decyzji administracyjnych) podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju ujętej w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istotą jest powiązanie rozwoju gospodarczego ze wzrostem jakości życia ludności i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

Zakres Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce winien odzwierciedlać obszary, do których odnosi się Polityka Ekologiczna Państwa określona w art. 13 i 14 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Jest to akt o charakterze imperatywnym, ma bowiem na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska kraju. Na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

  • cele ekologiczne;
  • priorytety ekologiczne;
  • poziomy celów długoterminowych;
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.


Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje Sejm RP na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska został nałożony na samorządy wszystkich szczebli w art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z jednoczesnym zobowiązaniem do uwzględnienia w nim wymogów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. Tym samym wprowadzono dla społeczeństwa, jako całości i społeczności lokalnych, obowiązek funkcjonowania w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Program Ochrony Środowiska dla Kielc zawierający zadania gminy i powiatu powinien być powiązany z Programem Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku.pdf PDF 26 MB
2. Uchwała II322018 Rady Miasta Kielce o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska.pdf PDF 165.88 KB
Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony