Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Strategia ZIT KOF 2014-2020 jest zorganizowana na kilku poziomach. Każdy z celów strategicznych ma przyporządkowane priorytety strategiczne, w ramach których wyróżniono działania do wykonania.

Działania strategiczne planowane do realizacji w ramach celów strategicznych:

Cel 1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy.

 • Promocja i wsparcie samozatrudnienia.
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
 • Wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Cel 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego.

 • Rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego oraz bezpieczeństwo drogowe.
 • Rozwój i integracja systemu komunikacji publicznej.
 • Poprawa ilości i jakości taboru autobusowego.
 • Budowa obwodnic Kielc.
 • Działania na rzecz zwiększenia dostępności zewnętrznej KOF, w tym w szczególności transportem samochodowym i lotniczym.
 • Wykorzystanie transportu kolejowego do poprawy połączeń między gminami KOF a Kielcami.

Cel 3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania.

 • Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i poprawa dostępu do nich we wszystkich gminach KOF.
 • Rozwój oferty edukacyjnej szkół na terenie KOF, w tym zajęć pozalekcyjnych.
 • Rozbudowa i doposażenie placówek oświatowych.
 • Rozwój oferty kształcenia zawodowego dla branż obecnych na terenie KOF.
 • Edukacja na rzecz innowacyjności i promocja postaw innowacyjnych.
 • Wsparcie zmiany oferty edukacyjnej szkół zawodowych i średnich na dostosowaną do potrzeb rynku prac.
 • Stworzenie systemu szkoleń oraz przekwalifikowania dla mieszkańców KOF.
 • Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego.
 • Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Realizacja programów zdrowotnych.

Cel 4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF.

 • Zagospodarowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ekologicznych na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich promocją.
 • Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej.

Cel 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje
w odnawialne źródła energii.

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego.
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej.
 • Uporządkowanie i rozwój systemu ścieżek rowerowych w KOF.

Wymienione wyżej cele strategiczne zidentyfikowane zostały w ramach następujących osi i priorytetów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Oś 6 – Rozwój Miast

 • PI 4c Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.
 • PI 4e Działanie 6.2. Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska.
 • PI 6d Działanie 6.3. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.
 • PI 7b Działanie 6.4. Infrastruktura drogowa.
 • PI 10a Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 • PI 8iv Działanie 8.1. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
 • PI 8vi Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się.
 • PI 10i Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
 • PI 10iii Działanie 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.
 • PI 10iv Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego.

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

 • PI 9iv Działanie 9.2. Ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Oś 10 – Otwarty rynek pracy

 • PI 8i Działanie 10.2. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.
 • PI 9iii Działanie 10.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych.
Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

al. Solidarności 34

25-323 Kielce

telefon: 41 36 76 553

biurozit@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Strategia ZIT KOF 2014-2020.pdf PDF 7.16 MB
Powrót na początek strony