„Mały grant”

Tryb pozakonkursowy tzw. „mały grant” określony zastał w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Procedura uproszczona może być stosowana, gdy spełnione zostaną łącznie następujące, warunki:

  • zadanie publiczne ma charakter lokalny lub regionalny,
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • okres realizacji zadania publicznego nie jest dłuższy niż 90 dni.

W roku kalendarzowym jedna organizacja może otrzymać max. 20 000 zł.

Wysokość środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Wszczęcie procedury w tym trybie następuje po złożeniu oferty przez  organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3. wyżej cytowanej ustawy.

Warunkiem koniecznym jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Oferta podlega ocenie w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu do Urzędu Miasta Kielce. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania oferta jest zamieszczana na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce.

W tym czasie każdy może zgłosić uwagi do oferty. Po upływie 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag, z organizacją pozarządową zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie zadnia publicznego.

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Treść rozporządzenia PDF 520.59 KB
2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego PDF 1.34 MB
3. Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego PDF 998.38 KB
Powrót na początek strony