Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach – kadencja 2023 – 2026

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach określa Uchwała Nr LXXIII/1480/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 16 marca 2023 r., zmieniona Uchwałą Nr LXXIX/1586/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 374/2023 z dnia 23 października 2023 r. Prezydent Miasta Kielce powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Prezydium Rady:

Przewodnicząca: Maja Szczukiewicz - przedstawiciel Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

DSC05304.JPG

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Ekonomia (2003 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki Międzynarodowe (2006 r.). Już podczas studiów zaangażowana społecznie jako wolontariuszka Fundacji Stefana Batorego w Warszawie oraz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Zdobywała doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji w renomowanych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, m.in. w CI Games oraz Echo Investment. Od 2016 roku prowadzi ogólnopolski portal dla rodziców Rodzicowo.pl. Od 2023 roku związana ze Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Prywatnie mama trójki dzieci, szczęśliwa żona i właścicielka psa – Yeti.

Wiceprzewodnicząca: Ewa Tyszer Wieczorek – kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Kielce (kontakt: 41 36 76 428, ewa.tyszer@um.kielce.pl)

Sekretarz: Anna Barchan – główny specjalista w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Kielce (kontakt: 41 36 76 405, anna.barchan@um.kielce.pl)

 

Członkowie Rady:

 • Marianna Noworycka Gniatkowska - przedstawiciel Rady Miasta Kielce,
 • Michał Braun - przedstawiciel Rady Miasta Kielce,
 • Jolanta Borowiec – przedstawiciel Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Małgorzata Człowiekowska –  przedstawiciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami,
 • Grzegorz Kędzierski –  przedstawiciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sportowego,
 • Mariusz Skadłubowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie,
 • Tomasz Tkaczyk – przedstawiciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia  Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica,
 • Katarzyna Perdzyńska Zarzeczny – główny specjalista, stanowisko ds. Inicjatyw Społecznych i Współpracy Lokalnej, Kancelaria Prezydenta, Urząd Miasta Kielce, Pełnomocnik Prezydenta ds. działań miasta na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy,
 • Katarzyna Telka - kierownik Referatu Sportu i Turystyki, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Kielce.

 

Kontakt z Radą:

Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, p. 6, tel. 41 36 76 405, adres e-mail: mrdpp@um.kielce.pl

 

 Czym zajmuje się Miejska Rada Pożytku Publicznego?

Rada Pożytku jest organem opiniodawczo-doradczym.  Zadania Rady wymienione są w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należy do nich w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz współpracy
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

 Ważne!

Dokumenty wymagające konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach proszę przesyłać na adres email:  mrdpp@um.kielce.pl, w terminie 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu dokumentu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w miesiącu.

Podczas posiedzeń Rada opiniuje przesłane do konsultacji dokumenty (np. projekty uchwał). Na posiedzenia mogą być zapraszane osoby wyznaczone do przedstawienia założeń i omówienia przesłanego do konsultacji aktu.

Terminy posiedzeń:

 • 22 kwietnia - godzina 13:00, Sala Konferencyjna im. Stefana Artwińskiego, Rynek 1,

 • 27 maja - godzina 13:00, Sala Konferencyjna im. Stefana Artwińskiego, Rynek 1.

  


 ARCHIWUM

Powrót na początek strony