Ogłoszenia

Wykaz uroczystości patriotycznych na 2024 rok

19 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miasta Kielce odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystości historycznych i patriotycznych na terenie miasta Kielce, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie zaangażowani w przygotowanie uroczystości patriotycznych oraz przedstawiciele sygnatariuszy zawartego w dniu 28 grudnia 2021 roku Porozumienia w sprawie organizacji świąt państwowych i patriotycznych.

Kolejny rok współpracy pokazał, że uroczystości i rocznice mogą być celebrowane wspólnie, w jednym terminie z zachowaniem ich wysokiej rangi oraz należytej powagi. W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego kształtowanie świadomości historycznej, tożsamości narodowej, budowanie wspólnoty państwowej i regionalnej duże znaczenie ma współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze patriotycznym.

Podczas spotkania podsumowano współpracę w 2023 roku i omówiono zaproponowany przez pracowników Urzędu Miasta Kielce kalendarz uroczystości na 2024 rok. Ze strony organizacji pozarządowych pojawiły się dodatkowe propozycje uroczystości. Na tej podstawie przygotowano wykaz wydarzeń na 2024 rok.

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach. Pobierz wykaz.


Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach na lata 2024 — 2028

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach na lata 2024 – 2028.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji na stronie: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2024/519/


 

Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy prawo o stowarzyszeniach, jeśli kadencja władz stowarzyszenia, w których mowa w ust. 1 pkt 5 upłynęła w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zagrożeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu ww. stanów, podlegała ona przedłużeniu do czasu wyboru władz na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania ww. stanów, tj. od dnia 1.07.2023 r.

W związku z powyższym, powinny zostać przeprowadzone wybory władz w Państwa organizacjach. Fakt ten należy również zgłosić do właściwego rejestru celem dokonania aktualizacji danych.


Powołanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 374/2023 z dnia 23 października 2023 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W skład Rady Pożytku wchodzi: dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kielce, czterech przedstawicieli Prezydenta oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.  Rada Pożytku to organ konsultacyjny i opiniodawczy.  Kadencja Rady trwa trzy lata. Praca na rzecz Rady jest nieodpłatna. Pierwsze posiedzenie Rady wyznaczone jest na dzień 25 października 2023 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie utworzenia MRDPP w Kielcach.


Wyniki Wyborów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026

W dniu 11 października br. zakończyło się głosowanie na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono sześciu kandydatów, którzy z ramienia organizacji pozarządowych zostaną do tej Rady powołani. Wyniki zamieszczone są w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce


Konsultacje rocznego Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Prezydent Miasta Kielce zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 

Uwagi i propozycje do projektu należy składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie od 6 do 19 października br.

Forma konsultacji:
Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Komórka merytoryczna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do Biura ds. Partycypacji Społecznej na wskazany wyżej adres lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl w terminie do dnia 19 października br.

Załączniki:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce
Projekt Uchwały
Formularz konsultacji


Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję  2023-2026

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 326/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 września 2023 r. dotyczącym wyborów członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach w dniu 28 września 2023 r. rozpocznie się głosowanie na członków Rady. Głosy będzie można oddawać do dnia 11 października 2023 r. Każda organizacja może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata.  Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 6, w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.15. Lista kandydatów na członków MRDPP oraz karta do głosowania dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy wszystkie organizacje do aktywnego udziału w wyborach. Przypominamy, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest bowiem łącznikiem pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją publiczną.

Ogłoszenie wyniku wyborów nastąpi w dniu 17 października 2023 r.


Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję na lata 2023-2026

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem  Nr 326/2023 z dnia 4 września 2023 r. zarządził wybory na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) działające na terenie miasta Kielce.

Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata wypełniając kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 i ul. Strycharska 6), na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie oraz zawierać własnoręczne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej kandydata.

Wypełnione karty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybory do MRDPP”, oznaczonej danymi organizacji zgłaszającej kandydata i zaadresować na Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Karty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kielce (Kancelaria Ogólna, Rynek 1, pok. 12 i  ul. Strycharska 6, pok. 12) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2023 r.

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata (format PDF)

Karta zgłoszenia kandydata (format Word)

Zarządzeniem  Nr 326/2023 z dnia 4 września 2023 r. 


Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Uprzejmie przypominamy, iż na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1124 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy instytucjami obowiązanymi są:

1) fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

2) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, w ramach sprawowanego nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie Miasta Kielce, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy proszę o przesłanie informacji dotyczących przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Wypełniony formularz, stanowiący załącznik, podpisany przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji należy złożyć do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro ds. Partycypacji Społecznej do dnia 31.10.2023 r.

Ponadto przypominam, iż zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik - OświadczenieOGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KIELCACH

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/1480/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Prezydent Miasta w liczbie 12 członków, w tym 6 przedstawicieli organizacji.

W dniu 10 maja br. upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W wyniku naboru wpłynęło 8 kart zgłoszeniowych, w tym dwie organizacje zgłosiły tego samego kandydata. W związku z tym faktyczna liczba kandydatów wyniosła 7 osób. W myśl § 5 ust. 5 ww. uchwały „Niekompletne zgłoszenie kandydata podlega odrzuceniu”. Spośród złożonych kart zgłoszeniowych trzy nie spełniały wymagań, o których mowa w § 6 ust. 4 Zarządzenia Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach oraz ustalenia wzoru karty zgłoszenia kandydata. W związku z powyższym w sposób prawidłowy zgłoszone zostały cztery kandydatury. Zgodnie z § 7 ust. 7 wyżej cytowanej uchwały zgłoszenie mniej niż sześciu kandydatów kończy procedurę naboru, a Rady Pożytku nie tworzy się.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy”.

Lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Więcej na Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję na lata 2023-2026


W sobotę, 20 maja br. w Centrum Geoedukacji przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach odbędzie się Kongres Kieleckich Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja do spotkania całego środowiska pozarządowego z Kielc, wymiany między sobą doświadczeń oraz zainicjowania podjęcia współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz społeczności lokalnej.

To także miejsce dialogu przedstawicieli trzeciego sektora i administracji. Kongres będzie przestrzenią debaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów społecznych oraz mieszkańców Kielc. Przewidziane są trzy bloki tematyczne:  

1. Blok EFS+ dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie.

2. Blok Wpływ NGO na politykę klimatyczną w mieście – najważniejsze wyzwania.

3. Blok Rok działalności NGO na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy w Kielcach.

W tym roku, po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają prawo wyboru swoich przedstawicieli do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas Kongresu kandydaci na członków Rady Pożytku będą mieli okazję do zaprezentowania swoich kandydatur.

Żeby wziąć udział w Kongresie należy zarejestrować się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/4HocHhbaHghgFq2s6. Dodatkowe informacje na temat Kongresu można uzyskać pisząc na adres: biuro@kfop.kielce.pl lub pod numerem telefonu 601 090 096.

Wykaz imienny kandydatów wraz z ich opisem oraz karta do głosowania zamieszczone będą w przyszłym tygodniu na stronie Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Procedura głosowania na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026 rozpocznie się 18 maja br. Głosować będzie można wyłącznie na jednego kandydata. Głos będzie można oddać wrzucając do urny poprawnie wypełnioną Kartę. Urna dostępna będzie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój nr 6, w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.15. Dodatkowo urna wystawiona będzie w Centrum Geoedukacji przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach 20 maja 2023 r. podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych. Głosowanie potrwa do dnia 31 maja 2023 r. 


Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, iż w czerwcu b.r. kończy się kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie projektów strategii rozwoju miasta, uchwał i aktów prawa miejscowego, opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania organizacji, a także udzielanie pomocy organizacjom w kontaktach z administracją publiczną. Kadencja Rady trwa 3 lata. Zasiadanie w Radzie nie wiąże się z wynagrodzeniem, jest to działanie prospołeczne.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późń. zm.) działające na terenie miasta Kielce.

Nabór kandydatów trwa do 10 maja br.

Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata wypełniając kartę zgłoszenia.

Karta zgłoszenia dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 i ul. Strycharska 6), na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (do pobrania poniżej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/wybory-do-miejskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/wybory-do-miejskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-1.html

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie oraz zawierać czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej kandydata.

Wypełnione karty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybory do MRDPP”.

Karty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kielce (Kancelaria Ogólna, Rynek 1, ul. Strycharska 6, pok. 12) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej,
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów, którzy będą reprezentować NGO w Radzie Pożytku. O jej sile bowiem w dużej mierze decydować będzie zaangażowanie i kompetencje członków.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej,  Anna Barchan, tel. 41 3676405.

Załączniki:

Uchwała LXXIII/1480/2023

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady

Zarządzenie nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kielce

Data publikacji: 27.04.2023 r.


Stanowisko prezydenta dotyczące uwag przedstawionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyczno-Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności – Nasza Grabina wniesionych do projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) organ stanowiący Miasta określi w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako organizacje), terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach podlegał konsultacjom w trybie Uchwały Nr LII/1232/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwały od 19 stycznia  do 2 lutego 2023 roku. W wyniku konsultacji uwagi zgłosiło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyczno-Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności – Nasza Grabina.

Zgodnie z § 5 wyżej cytowanej uchwały zajmuję stanowisko w kwestii przedstawionych uwag: 

  1. W rozdziale 2 w 6 zaproponowano zmianę zapisu ust.1 „W ciągu 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów każda organizacja może oddać głos maksymalnie na sześciu kandydatów” na zapis w brzmieniu: „W ciągu 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów każda organizacja może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata” – Propozycja została uwzględniona.
  2. W rozdziale 3 projektu uchwały zaproponowano konieczność wyboru spośród członków MRDPP Prezydium lub Zarządu, który opracuje szczegółowe zadania swojej działalności w regulaminie, a następnie przedstawi go do zatwierdzenia Radzie. Propozycja została uwzględniona.
  3. Zaproponowano aby Prezydium/Zarząd Rady tworzyło Biuro Rady, którym będzie kierował przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Skład Biura Rady powinien obejmować przedstawicieli Rady Miasta, Prezydenta i organizacji pozarządowych. Propozycja nie została uwzględniona z uwagi na brak delegacji ustawowej.

Z powyższego wynika, że uwzględniono 2 propozycje zmian wniesione przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyczno-Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności – Nasza Grabina do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Następnie projekt uchwały  ze zmianami został  przekazany do zaopiniowania przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach w terminie 14 dni nie wyraziła opinii zatem na podstawie art. 41 i ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uznano, że zrezygnowała z prawa do jej wyrażenia. W dniu 6 marca 2023r. do  Biura ds. Partycypacji Społecznej wpłynęła informacja od Przewodniczącej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotycząca  pozytywnego zaopiniowania projektu.

Załącznik: Projekt Uchwały RM Kielce w sprawie trybu powoływania członków MRDPP

Data publikacji: 10.03.2023 r.


Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji Projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Konsultacje trwały od 19 stycznia  do 2 lutego 2023 roku.  Uwagi i propozycje do projektu uchwały można było zgłaszać wypełniając formularz konsultacji, przesyłając go na adres  Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce,  25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 703 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl.

W  konsultacjach wzięły udział dwa stowarzyszenia: Okręg Świętokrzyski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które przyjęło projekt uchwały bez uwag oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyczno-Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności – Nasza Grabina, zgłaszając jedną zmianę do zapisów projektu uchwały oraz wnosząc dwie uwagi o charakterze ogólnym.

Opis zmian do projektu uchwały przedstawia Załącznik do niniejszej informacji.

Data publikacji: 16.02.2023 r.


O G Ł O S Z E N I E

W związku z § 2 ust. 11 Zarządzenia Nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie  przeprowadzenia losowania członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań własnych Miasta, Prezydent Miasta Kielce ogłasza wyniki losowania na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na  realizację w 2023 roku zadań własnych Miasta odbytego w dniu 6 lutego 2023 r.

Zobacz wyniki losowania na członków komisji konkursowych

Data publikacji: 8.02.2023 r.


OGŁOSZENIE

W wyniku zakończonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań własnych Miasta na poszczególne zakresy zadań wpłynęło więcej kandydatur aniżeli przewidziane jest do składu komisji. W związku z powyższym w dniu 6 lutego 2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy  ul. Strycharskiej 6 w sali nr 30 odbędzie się losowanie członków do poszczególnych komisji konkursowych. Termin i sposób przeprowadzenia losowania określony został w Zarządzeniu Nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 stycznia 2023 r.

Załącznik: Zarządzenie nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kielce

Data publikacji: 30.01.2023 r.


OGŁOSZENIE

W związku z upływem, w czerwcu 2023 r., kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą stanowić połowę składu. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Dotychczas obowiązująca uchwała określa sposób powoływania członków organizacji pozarządowych w drodze losowania. W odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli NGO przygotowany został ww. projekt, w którym został zaproponowany tryb powoływania członków w drodze wyborów.

Zapraszam do aktywnego włączenia się w konsultacje ww. projektu uchwały.

Konsultacje trwają w dniach od 19 stycznia do 2 lutego br.

Załączniki:

Data publikacji: 19-01-2023 r.


O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem są działania związane z ochroną zwierząt, do wskazania kandydatów na członków Zespołu ds. zapobiegania bezdomności zwierząt. Zespół ma charakter opiniodawczo-doradczy, wspierający proces podjęcia decyzji Prezydenta Miasta Kielce w sprawach dotyczących ochrony zwierząt oraz zapobiegania ich bezdomności. Zespół został powołany Zarządzeniem Prezydenta nr 377 z dnia 2 grudnia 2021 r. na czas określony do 31 grudnia 2023 r. Ilość miejsc przewidzianych dla członków Zespołu powołanych z ramienia organizacji pozarządowych to siedmiu członków. Każda z organizacji ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów, wskazując jednocześnie, który z kandydatów jest kandydatem głównym. W przypadku, gdy liczba kandydatów głównych będzie niższa niż siedem, pozostali członkowie zostaną wylosowani spośród reszty kandydatów.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy alicja.kocielinska@um.kielce.pl do dnia 26 stycznia 2023 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, numer telefonu i nazwę organizacji oraz określić, czy jest to kandydat główny.

Data publikacji: 18-01-2023 r.


 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

Powrót na początek strony