Program współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Uchwała Nr LXXXIV/1656/2023 Rady Miasta Kielce  z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Poprzednie Programy współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony