Usuwanie pojazdu

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z dróg na terenie Miasta Kielce na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce realizuje zadania w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Kielce i ich holowania na wyznaczony parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

USUWANIE POJAZDU

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Policja, Straż Miejska w Kielcach, Inspekcja Transportu Drogowego, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w trybie art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. – zwanej dalej ustawą Prd.

UWAGA

Pojazd może być usunięty jedynie na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Straż Miejska w Kielcach, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, dowodzący akcją ratowniczą), dlatego wszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia, co do zasadności wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej w Kielcach, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, dowodzącego akcją ratowniczą.

USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI NA PODSTAWIE ART. 130a ustawy Prd.

 • dotyczy pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
  1. Zgodnie z art. 130a ustawy Prd pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
   1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
   2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prd,
   3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
   4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prd,
   5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
   6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami, albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Prd.
  2. Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
   1. kierowała nim osoba:
    1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
    2. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu.
   2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
   3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
   4. Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Miasta Kielce oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym realizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce.
   5. Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie  art. 130a ustawy Prd umieszcza się na parkingu strzeżonym zlokalizowanym pod adresem:
    Magazynowa 5 w Kielcach, 25-262 Kielce, tel.: 609-049-630.

 

PRZEPADEK POJAZDU

 1. Prezydent miasta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prd., występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu/miasta, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.
 2. Prezydent występuje z wnioskiem do sądu, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia właściciela lub osoby uprawnionej o usunięciu pojazdu i skutkach jego nieodebrania.
 3. Gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej prezydent nie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu/miasta.
 4. Gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności prezydent miasta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu/miasta. 

 

 

KOSZTY USUNIĘCIA

 1. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania lub odstąpienia od usuwania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 2. Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu na terenie Miasta Kielce ustala corocznie, w drodze uchwały Rada Miasta Kielce.
 3. Obowiązujące stawki za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce (podstawa ustalenia wysokości stawek: Uchwała nr LV/1076/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce):
  1. rower lub motorower:
   1. za usunięcie - 100 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 18 zł,
  2. motocykl:
   1. za usunięcie - 215 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 20 zł,
  3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
   1. za usunięcie - 350 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 35 zł,
  4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t:
   1. za usunięcie - 590 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 50 zł,
  5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t:
   1. za usunięcie - 840 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 70 zł,
  6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:
   1. za usunięcie - 1200 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 130 zł,
  7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
   1. za usunięcie - 1500 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 195 zł.
  8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego.
   1. za usunięcie – 100 zł
   2. za każdą dobę przechowywania – 18,00 zł

 

ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU

 1. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu (np. na miejsce interwencji został wezwany holownik a pojawił się właściciel, użytkownik pojazdu, zanim został pojazd usunięty).
 2. Właściciel pojazdu lub jego użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z Uchwałą nr LV/1076/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w/s w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce.
 3. Wysokość kosztów za odstąpienie od usunięcia pojazdów wynosi:
  1. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, w wysokości  30 %  kwot opłat za usunięcie pojazdu wg danego typu pojazdu,
  2. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności i załadunku pojazdu, w wysokości 50 % kwot opłat za usuniecie pojazdu wg danego typu pojazdu.

 

ODBIÓR USUNIĘTEGO POJAZDU

 1. W przypadku podejrzenia, iż pojazd został usunięty z drogi, w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską w Kielcach celem ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie. Telefon do dyżurnego Straży Miejskiej w Kielcach: 986.
 2. W przypadku usunięcia pojazdu na podstawie art. 130a ustawy Prd podstawę odbioru pojazdu stanowi Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
 3. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:
  1. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy Prd - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy Prd;
  2. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy Prd - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy Prd.
 4. Warunkiem odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  1. zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
  2. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu.

 

WPŁATY NALEŻNOŚCI  ZA USUNIĘCIE, PRZECHOWYWANIE LUB ZA ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU

 1. Wpłaty należności za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prd, powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania lub za odstąpienie od usunięcia pojazdu należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce:

  NR RACHUNKU: 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945 (ING Bank Śląski Spółka Akcyjna)

 2. Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu. 

W związku z powyższym, jeżeli Twój pojazd został usunięty w trybie  art.  130a ustawy z  dnia  20 czerwca  1997  r. - Prawo  o  ruchu  drogowym  na parking strzeżony, nie czekaj aż koszty za jego usunięcie i przechowywanie przekroczą wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, gdyż postępowanie może trwać wiele miesięcy – przez co cały czas koszty rosną i obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.

 

USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI NA PODSTAWIE ART. 50a ustawy Prd. 

 • dotyczy pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych

Zgodnie z art. 50a ustawy Prd:

 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Miejską w Kielcach lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
 2. Usunięty pojazd i nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
 3. Gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej pojazd nie przechodzi na własność gminy.
 4. Gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do odbioru pojazdu pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
 5. Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Miasta Kielce oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym realizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce.
 6. Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie  art. 50a ustawy Prd umieszcza się na parkingu strzeżonym zlokalizowanym pod adresem:
  Magazynowa 5 w Kielcach, 25-262 Kielce, tel.: 609-049-630.

 

KOSZTY USUNIĘCIA

 1. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania lub odstąpienia od usuwania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 2. Obowiązujące stawki za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce (podstawa wysokości stawek: Uchwała nr LV/1076/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce):
  1. rower lub motorower:
   1. za usunięcie - 100 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 18 zł,
  2. motocykl:
   1. za usunięcie - 215 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 20 zł,
  3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
   1. za usunięcie - 350 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 35 zł,
  4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t:
   1. za usunięcie - 590 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 50 zł,
  5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t:
   1. za usunięcie - 840 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 70 zł,
  6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:
   1. za usunięcie - 1200 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 130 zł,
  7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
   1. za usunięcie - 1500 zł,
   2. za każdą dobę przechowywania - 195 zł.
  8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
   1. za usunięcie – 100,00
   2. za każdą dobę przechowywania – 18,00 zł     

 

ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU

 1. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu (np. na miejsce interwencji został wezwany holownik a pojawił się właściciel, użytkownik pojazdu, zanim został pojazd usunięty).
 2. Właściciel pojazdu lub jego użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z Uchwałą nr LV/1076/2021 Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce.
 3. Wysokość kosztów za odstąpienie od usunięcia pojazdów wynosi:
  1. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, w wysokości  30 %  kwot opłat za usunięcie pojazdu wg danego typu pojazdu,
  2. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności i załadunku pojazdu, w wysokości 50 % kwot opłat za usuniecie pojazdu wg danego typu pojazdu.

 ODBIÓR USUNIĘTEGO POJAZDU?

 1. W przypadku podejrzenia, iż pojazd został usunięty z drogi, w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską w Kielcach celem ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie. Telefon do dyżurnego Straży Miejskiej w Kielcach: 986.
 2. Warunkiem odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu.
  2. dokumentu upoważniającego do używania pojazdu np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

 

WPŁATY NALEŻNOŚCI ZA USUNIĘCIE, PRZECHOWYWANIE LUB ZA ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU.

 1. Wpłaty należności za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego na podstawie
  art. 50a ustawy Prd należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce:

NR RACHUNKU: 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945 (ING Bank Śląski Spółka Akcyjna)

 1. Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu lub nr VIN.

 

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Referat Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 403) – tel. 41 367-67-30

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Usług Komunalnych

ul. Strycharska 6, pok. 403

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 730

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony