Odszkodowania, zwroty

Odszkodowania

Jeśli chcesz otrzymać wypłatę odszkodowania za działkę, która została wydzielona pod drogę gminną - złóż wniosek. Do wniosku dołącz kserokopię ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz odpis z księgi wieczystej.

Na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania Urząd zleci wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki przejętej pod drogę. Jeżeli nie uda się ustalić wysokości odszkodowania w drodze porozumienia, to wysokość odszkodowania zostanie ustalona w drodze postępowania administracyjnego, na zasadach obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Termin załatwienia wniosku zajmie od trzech do czterech miesięcy, pod warunkiem posiadania środków finansowych przez Gminę Kielce.

Wniosek złóż w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 1, 25-303 Kielce (lub przyślij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 223 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Jeżeli chcesz odzyskać wywłaszczoną nieruchomość, a jesteś jej poprzednim właścicielem lub jego spadkobiercą - złóż wniosek. Do wniosku dołącz dokument przejęcia lub nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz postanowienie sądowe lub akt poświadczenia dziedziczenia praw spadkowych po poprzednim właścicielu, mapę z zaznaczoną nieruchomością lub jej częścią, o której zwrot wnioskujesz. 

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz musiał zwrócić odszkodowanie lub nieruchomość zamienną, które otrzymałeś lub otrzymał Twój poprzednik prawny w momencie wywłaszczenia.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku.

Wniosek złóż w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 1, 25-303 Kielce (lub przyślij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 216 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Powrót na początek strony