Likwidacja klubu sportowego / uczniowskiego klubu sportowego

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego majątkiem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli

ETAP I
Jeśli członkowie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność, a w konsekwencji został wykreślony z właściwej ewidencji powinni zwołać Walne Zebranie oraz:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu – w obecnym stanie prawnym liczba osób konieczna do założenia stowarzyszenia wynosi 7
 2. sporządzić protokół z zebrania
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu 

Uchwała o rozwiązaniu klubu powinna:

 • określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu.
 • może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale  i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


ETAP II
Obowiązki likwidatora: 

 1. sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,
 2. pisemnie zawiadamia Prezydenta Miasta Kielce - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 3. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji do Prezydenta, które zostaną wywieszone na tablicach Urzędu Miasta na min. 2 tygodnie – ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.


ETAP III

Likwidator składa wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji załączając:

 • sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji,
 • dowód dokonania opłaty skarbowej,
 • sprawozdanie Likwidatora z podjętych działań.

Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych powinny być zatwierdzenie przez walne zebranie członków.

Opłaty:
- 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej (dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej)

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski SA

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

nr BIC (SWIFT): INGBPLPW – dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Kielce.

Powrót na początek strony