Rejestracja Klubu sportowego / Uczniowskiego klubu sportowego

Jeśli chcesz zarejestrować uczniowski klub sportowy, klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej złóż pismo i załącz odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji;
  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami i listą obecności;
  • statut w dwóch egzemplarzach;
  • lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
  • imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
  • dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań;
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych).

 

Wniosek możesz złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, listownie lub przez internet - w tym wypadku potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony