Rejestracja stowarzyszenia Zwykłego

  • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji;
  • regulamin działalności w dwóch egzemplarzach;
  • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ

 

Wniosek możesz złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, listownie lub przez internet - w tym wypadku potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powrót na początek strony