Podatki

Sprawy związane z podatkiem od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym, realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu lub posiadaczem mienia publicznego musisz zapłacić podatek od nieruchomości. Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntów i budynków oraz stawki, która obowiązuje w gminie. 

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych, płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej. Osoby prawne opłacają podatek do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia roku podatkowego, na podstawie złożonej deklaracji.

Na temat obowiązujących stawek, deklaracji podatkowych oraz innych informacji związanych z podatkiem od nieruchomości dowiesz się w Biuletynie Informacji Publicznej , a także w serwisie Podatki.gov.pl.

Deklarację na podatek od nieruchomości możesz także wypełnić w postaci elektronicznej, a następnie wysłać elektronicznie lub wydrukować i dostarczyć do urzędu, na platformie podatkowej on-line – Przyjazne deklaracje

Mieszkańcy Kielc mogą korzystać z Platformy ePłatności w aplikacji mObywatel w zakresie opłacania podatku od nieruchomości.

Logo przyjazne deklaracje


Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, musisz płacić podatek od środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Na temat obowiązujących stawek, deklaracji podatkowych oraz innych informacji związanych z podatkiem od środków transportowych dowiesz się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Podatki.gov.pl.

Deklarację na podatek od środków transportowych możesz także wypełnić w postaci elektronicznej, a następnie wysłać elektronicznie lub wydrukować i dostarczyć do urzędu, na platformie podatkowej on-line – Przyjazne deklaracje

Logo przyjazne deklaracje


Jeśli masz ziemię rolną, sad, łąkę lub staw, musisz zapłacić podatek rolny. W ewidencji są to grunty oznaczone symbolami: R – orne, S – sady, Ł – łąki, Ps – pastwiska, Br – rolne zabudowane, Wsr – pod stawami, W – pod rowami. Działalność rolnicza to produkcja roślin lub zwierząt. Pamiętaj, że jeżeli na gruntach rolnych prowadzisz działalność inną niż rolnicza, zamiast podatku rolnego zapłacisz podatek od nieruchomości.

Na temat obowiązujących stawek, deklaracji podatkowych oraz innych informacji związanych z podatkiem rolnym dowiesz się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Podatki.gov.pl.

Jeśli jesteś producentem rolnym i podatnikiem podatku rolnego, przysługuje Ci zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce Załatw sprawę/Podatki i opłaty lokalne/Zwroty

Deklarację na podatek rolny możesz także wypełnić w postaci elektronicznej, a następnie wysłać elektronicznie lub wydrukować i dostarczyć do urzędu, na platformie podatkowej on-line – Przyjazne deklaracje

Logo przyjazne deklaracje


Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lasu, musisz zapłacić podatek leśny. W ewidencji gruntów i budynków jest to grunt oznaczony symbolem Ls. 

Na temat obowiązujących stawek, deklaracji podatkowych oraz innych informacji związanych z podatkiem leśnym dowiesz się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Podatki.gov.pl. 

Deklarację na podatek leśny możesz także wypełnić w postaci elektronicznej, a następnie wysłać elektronicznie lub wydrukować i dostarczyć do urzędu, na platformie podatkowej on-line – Przyjazne deklaracje

Logo przyjazne deklaracje

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Podatków i Zarządzania Należnościami i Windykacji
Centrum Informacji Podatkowej

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 351

sekretariat.podatki@um.kielce.pl

Powrót na początek strony