Ulgi indywidualne

Każdy zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym i o charakterze cywilnoprawnym, w przypadkach uzasadnionych:

  • ważnym interesem podatnika/dłużnika,
  • interesem publicznym lub względami społecznymi, czy gospodarczymi,
  • możliwościami płatniczymi zobowiązanego,

ma prawo do wystąpienia do tut. organu z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie ww. zobowiązań  w zakresie:

  • odroczenia terminu płatności danego zobowiązania lub rozłożenia jego zapłaty na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległego zobowiązania wraz z odsetkami,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, innych należności publicznoprawnych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.
  • umorzenia w całości lub części należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

 

O przesłance ważnego interesu podatnika/dłużnika można mówić w sytuacji znacznego obniżenia jego zdolności płatniczych, w stopniu uniemożliwiającym zapłatę zobowiązania, spowodowanego wyjątkowym zdarzeniem losowym niezależnym od Niego (np. powódź, pożar lub innym zdarzeniem uznanym za wyjątkowe).

Natomiast pod pojęciem interesu publicznego/uzasadnionych względów społecznych należy rozumieć potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu.

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mają charakter wyjątkowy i mogą je uzasadniać jedynie nadzwyczajne okoliczności, gdyż zasadą pozostać musi płacenie zobowiązań w sposób i w terminach przewidzianych przez prawo.

Więcej na ten temat znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Podatków i Zarządzania Należnościami i Windykacji
Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 238

sekretariat.podatki@um.kielce.pl

Powrót na początek strony