Zwroty

Zwrot nadpłat z tytułu opłat komunikacyjnych realizuje Wydział Budżetu i Księgowości.

Jeśli niesłusznie wpłaciłeś opłatę komunikacyjną lub dokonałeś wpłaty w nadmiernej wysokości, należy Ci się zwrot wpłaconej/nadpłaconej opłaty- złóż wniosek, w którym określisz z jakiego tytułu powstała nadpłata, wysokość kwoty należnej do zwrotu, datę wpłaty oraz wskaż rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu środków. Do wniosku o zwrot dołącz potwierdzenie Twojej wpłaty.

Więcej na ten temat dowiesz się dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 205 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .


Zwrot nadpłat z tytułu opłat za udostępnienie informacji adresowej realizuje Wydział Budżetu i Księgowości.

Jeśli niesłusznie wpłaciłeś opłatę za udostępnienie informacji adresowej lub dokonałeś wpłaty w nadmiernej wysokości, należy Ci się zwrot wpłaconej/nadpłaconej opłaty- złóż wniosek, w którym określisz z jakiego tytułu powstała nadpłata, wysokość kwoty należnej do zwrotu, datę wpłaty oraz wskaż rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu środków. Do wniosku o zwrot dołącz potwierdzenie Twojej wpłaty.

Więcej na ten temat dowiesz się dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 205 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zwrot opłaty skarbowej realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli wpłaciłeś opłatę skarbową za czynności urzędowe, które nie zostały dokonane lub nie zostały wydane zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesje), należy Ci się zwrot wpłaconej opłaty. W tym celu musisz złożyć wniosek zawierający informację na temat daty, kwoty, organu i rodzaju czynności, za które uiszczono opłatę skarbową.

Pamiętaj, że opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 344 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zwrot podatku akcyzowego podatnikom podatku rolnego będącego producentem rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli jesteś producentem rolnym i podatnikiem podatku rolnego, przysługuje Ci zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu złóż wniosek, do którego dołącz faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, konieczne jest dostarczenie odpowiedniego dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pamiętaj o terminach złożenia wniosku, tj. 

  • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  • od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Więcej na temat komu, na jakich zasadach i w jakiej kwocie należy się zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dowiesz się dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 370, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej


Zwrot nadpłaty podatku realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli należy Ci się zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub od środków transportowych - złóż wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Karty Usług nr 71, w którym określ z jakiego tytułu powstało zobowiązanie. Więcej na ten temat dowiesz się dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 211, 41 36 76 351.


Zwrot nadpłaty z tytułu należności publicznoprawnych realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli niesłusznie wpłaciłeś lub dokonałeś wpłaty w nadmiernej wysokości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandat karny kredytowany wystawiony przez Straż Miejską w Kielcach lub innej należności publicznoprawnej, należy Ci się zwrot wpłaconej/nadpłaconej kwoty - w tym celu złóż wniosek,  w którym określisz z jakiego tytułu powstała nadpłata, wysokość kwoty należnej do zwrotu, datę wpłaty oraz wskaż rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu środków.

Więcej na ten temat dowiesz się dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 237, 41 36 76 238, 41 36 76 548, 41 36 76 448.


Zwrot nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli niesłusznie wpłaciłeś lub dokonałeś wpłaty w nadmiernej wysokości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty przekształceniowej, czynszu dzierżawnego lub innej należności cywilnoprawnej, należy Ci się zwrot wpłaconej/nadpłaconej kwoty - w tym celu złóż wniosek, w którym określisz z jakiego tytułu powstała nadpłata, wysokość kwoty należnej do zwrotu, datę wpłaty oraz wskaż rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu środków.

Więcej na ten temat dowiesz się dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 042, 41 36 76 441.

Powrót na początek strony