Mediacja

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Prowadzi ją mediator.

Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz o korzyściach z tego wynikających,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,    
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Pamiętaj, że nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Informacje na temat uzyskania pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnym ruchowo i doświadczającym trudności w komunikowaniu się znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Pomoc prawna/Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatna pomoc prawna dla niepełnosprawnych.

Powrót na początek strony