Nieodpłatna pomoc prawna dla niepełnosprawnych

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom niepełnosprawnym ruchowo i doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnych terminach, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ wraz z podpisanym oświadczeniem. Można je wypełnić na gotowym formularzu albo sporządzić własnoręcznie wg wzoru dostępnego poniżej. Następnie zdjęcie lub skan należy wysłać na adres e-mail: pomocprawna@um.kielce.pl albo dostarczyć do Urzędu Miasta Kielce inną dostępną drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W wyjątkowych sytuacjach ZAMÓWIENIE można również przekazać USTNIE, pod numerem do telefonicznych zapisów na porady tj. 41 36 76 703.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Powrót na początek strony