Akty Stanu Cywilnego

Wydawanie aktów stanu cywilnego realizuje Stanowisko ds. Aktów Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.


Jeśli chcesz uzyskać odpis aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu, należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, wysłać podanie o wydanie odpisów drogą korespondencyjną lub elektroniczną przez platformę usług administracji publicznej ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 035, 41 36 76 034 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek o wydanie aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu znajdziesz tutaj.

Informacje na temat odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) uzyskasz również na stronie gov.pl.


Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 037 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem.

Pamiętaj, że przed sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych spoza związku małżeńskiego możesz dokonać uznania ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Aby uznać ojcostwo należy skontaktować się z Sekretariatem USC dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 034 w celu umówienia terminu spotkania.


Szczegółowe informacje dotyczące ślubu cywilnego lub konkordatowego oraz uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej lub dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 098 i 41 36 76 034. Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania dokumentów do ślubu cywilnego uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 098.

Szczegółowe informacje dotyczące składania zapewnień do ślubu oraz sporządzenie aktów małżeństwa, wydawanie odpisów aktów małżeństw po ślubie uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 034.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz załatwić sprawę dotyczącą formalności związanych ze ślubem cywilnym lub konkordatowym, konieczne jest stawiennictwo w Urzędzie Stanu Cywilnego obojga narzeczonych. 

Terminy ślubów cywilnych udzielanych w USC Kielce znajdziesz tutaj.


Zgłoszenia zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu osoby zmarłej na terenie miasta Kielce najpóźniej w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 336 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje na temat sprowadzenia zwłok z zagranicy uzyskasz w zakładce Załatw Sprawę/Sprawy obywatelskie/Zgony.


Jeśli chcesz zmienić imię lub nazwisko, konieczne jest wydanie decyzji.

W tym celu konieczne jest złożenie umotywowanego wniosku.

Pamiętaj, że wydanie decyzji dotyczącej zmiany imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w kwocie 37 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 034 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz:

  • wpisać do księgi urodzeń treść aktu urodzenia sporządzonego za granicą (transkrypcja AU),
  • wpisać do księgi małżeństw treść aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (transkrypcja AM),
  • wpisać do księgi zgonów treść aktu zgonu sporządzonego za granicą (transkrypcja AZ),
  • odtworzyć treść aktu urodzenia,
  • odtworzyć treść aktu małżeństwa,
  • odtworzyć treść aktu zgonu,

należy złożyć odpowiedni wniosek. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 036 lub 41 36 76 337 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz sprostować lub uzupełnić akt stanu cywilnego, należy złożyć wniosek. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 036 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz:

  • powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • nadać nazwisko męża matki,
  • zmienić imię dziecka,
  • uznać ojcostwo

konieczne jest osobiste stawienie się przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 034 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP i wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w formie wzmianki dodatkowej wymaga złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Pamiętaj, że konieczne jest dostarczenie oryginału wyroku rozwodowego z klauzulą prawomocności wraz z tłumaczeniem dokumentu przez tłumacza przysięgłego. 

Wpisanie rozwodu do aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 11 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 036 lub 41 36 76 337 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zadania związane z nadawaniem odznaczeń wykonuje kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie medal oraz legitymację.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numerem telefonu: 41 36 76 034 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 034

sekretariat.usc@um.kielce.pl

Powrót na początek strony