Skargi, wnioski, petycje

Sprawy związane z obsługą skarg, wniosków i petycji realizuje Wydział Organizacji i Kadr.

Skargi

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują: Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta w dniach i godzinach pełnienia dyżurów, po umówieniu się na wizytę. Na temat zakresu kompetencji przeczytasz więcej w zakładce Dla Mieszkańca/Samorząd/Władze Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Skargi i wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kielce w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, listownie, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.kielce.pl, a także w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość. Jeśli wysyłasz skargę e-mailem, powinien on zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu (adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek).

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Pamiętaj, że skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  • Rady Miasta Kielce – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
  • Prezydenta Miasta Kielce oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia,
  • Prezydenta Miasta Kielce i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach pozostałych - Rada Miasta Kielce,
  • Urzędu Miasta Kielce - Prezydent Miasta Kielce.

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik, a także możesz złożyć petycję w interesie innego podmiotu (za zgodą tego podmiotu).

Petycje możesz złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kielce w formie pisemnej, listownie lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.kielce.pl, a także w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.


Więcej na temat skarg i petycji uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacji i Kadr

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 146

sekretariat@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. wzor-petycji.pdf PDF 225 KB
2. wzor-skarga-wniosek.pdf PDF 210.52 KB
Powrót na początek strony