Zgromadzenia i imprezy masowe

Sprawy z zakresu bezpieczeństwa realizuje Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


Jeśli planujesz zgromadzenie publiczne, koniecznie musisz zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Kielc. W tym celu wypełnij i złóż zawiadomienie z podpisanym przez przewodniczącego zgromadzenia oświadczeniem wraz z jego zdjęciem o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Możesz je dostarczyć osobiście, listownie lub przez internet. Otrzymasz telefoniczną lub e-mailową informację o terminie i miejscu odbioru identyfikatora zgromadzenia. Gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym możesz zeskanować wypełnione zawiadomienie i przesłać mailem na adres: czk@um.kielce.pl.

Szczegółowe informacje uzyskasz w pod numerami telefonu: 41 36 76 242, 41 36 76 265, 41 36 76 260 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli planujesz imprezę masową, musisz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Miasta Kielce. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Opinie:
  • Komendanta Miejskiego Policji,
  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) właściwych ze względu na obszar odpowiedzialności służbowej,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 2. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenia: dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, punktów obsługi medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych, punktów informacyjnych, lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu, informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy.
 3. Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego,
  w tym informacji o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku.
 4. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobach udostępniania go uczestnikom imprezy.
 5. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz lub zasady organizacji w przypadku imprez cyklicznych wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy.
 6. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej.
 7. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 8. Informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
 9. Polisę ubezpieczeniową.
 10. Informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz w pod numerami telefonu: 41 36 76 245 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 242

czk@um.kielce.pl
http://www.um.kielce.pl

Powrót na początek strony