Prawo

Gospodarka odpadami należy do zadań własnych gminy. Oznacza to, że każda gmina w Polsce przyjmuje swój własny system gospodarowania odpadami, który obejmuje ich zbiórkę oraz system naliczania opłat.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021 poz. 906).

 

Uchwała z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji

Uchwała z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce

Uchwała z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

UCHWAŁA z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

UCHWAŁA z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała z dnia 16 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

Uchwała z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała z dnia 16 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania.

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Kielce, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała z  dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych.

Uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r.  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Kielce, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 

Miasto Kielce każdego roku opracowuje raport: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 657

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony