Sprzedaż i nabycie nieruchomości

Sprzedaż lokali użytkowych

Jeśli chcesz kupić od miasta Kielce lokal użytkowy - złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 1, 25-303 Kielce (lub prześlij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą lokalu użytkowego przez okres co najmniej 5 ostatnich lat i nie zalegasz z czynszem w tym okresie, dłużej niż 2 miesiące oraz nie zalegasz z innymi opłatami na rzecz miasta Kielce, masz prawo pierwszeństwa w jego nabyciu.

O sposobie rozpatrzenia wniosku zostaniesz poinformowany w terminie dwóch miesięcy od daty jego wpływu.

Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 225 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasady sprzedaży lokali użytkowych od miasta Kielce regulują uchwały wskazane w karcie usług mieszkańca, którą znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprzedaż lokali mieszkalnych

Jeśli chcesz kupić od miasta Kielce lokal mieszkalny - złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta, Rynek 1 25-303 Kielce (lub prześlij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Jeśli jesteś jego najemcą na czas nieokreślony masz prawo pierwszeństwa w jego nabyciu.

O sposobie rozpatrzenia wniosku zostaniesz poinformowany w terminie dwóch miesięcy od daty jego wpływu. Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 225 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych od miasta Kielce regulują uchwały wskazane w karcie usług mieszkańca, którą znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprzedaż nieruchomości

Jeśli chcesz kupić nieruchomość w trybie bezprzetargowym od miasta Kielce lub z zasobów Skarbu Państwa złóż wniosek.

Jeśli chcesz kupić nieruchomość w trybie przetargowym od miasta Kielce lub z zasobów Skarbu Państwa złóż wniosek.

Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie nieruchomość, której nabyciem jesteś zainteresowany, poprzez podanie numeru obrębu i działki ewidencyjnej. Do wniosku dołącz mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą z zaznaczoną nieruchomością lub jej częścią, której nabyciem jesteś zainteresowany.

Jeżeli wniosek dotyczy sprzedaży w trybie bezprzetargowym podaj podstawę prawną zastosowania trybu bezprzetargowego (np. w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości).

Wniosek złóż w Biurze Obsługi Interesanta, Rynek 1, 25-303 Kielce (lub przyślij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej. O sposobie rozpatrzenia wniosku zostaniesz poinformowany w terminie dwóch miesięcy od daty jego wpływu.

Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu:

  • 41 36 76 226 lub 41 36 76 228 (tryb bez przetargu dla nieruchomości miasta),
  • 41 36 76 216 lub 41 36 76 217 (tryb bez przetargu dla nieruchomości Skarbu Państwa), 
  • 41 36 76 222 lub 41 36 76 223 lub 36 76 227 (tryb w drodze przetargu)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasady sprzedaży nieruchomości uregulowane zostały w Uchwale Nr LVII/1277/2018 Rady Miejskiej w Kielcach.


Prawo pierwokupu Miasta Kielce

Jeśli sprzedajesz nieruchomość, do której miastu Kielce przysługuje prawo pierwokupu, notariusz przesyła warunkową umowę sprzedaży tej nieruchomości do Prezydenta Miasta Kielce.

Prezydent Miasta Kielce w terminie jednego miesiąca wydaje Zarządzenie o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

Jeśli Prezydent zdecyduje o skorzystaniu przez miasto Kielce z prawa pierwokupu, złoży oświadczenie woli w formie aktu notarialnego o nabyciu nieruchomości, po cenie ustalonej między stronami w umowie warunkowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 223 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony