Dzierżawa, najem, dysponowanie gruntem, służebność

Dzierżawa i najem nieruchomości

Jeśli chcesz wydzierżawić lub wynająć nieruchomość od Miasta Kielce lub Skarbu Państwa - złóż wniosek o dzierżawę lub najem. Wypełniając wniosek wskaż termin obowiązywania umowy, cel dzierżawy lub najmu oraz wskaż precyzyjnie nieruchomość, której dzierżawą lub najmem jesteś zainteresowany, poprzez podanie numeru obrębu i działki ewidencyjnej. Do wniosku dołącz mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą z zaznaczoną nieruchomością lub jej częścią, której dzierżawą lub najmem jesteś zainteresowany.

Termin rozpatrzenia wniosku zależy od czasu, na jaki chcesz wynająć/wydzierżawić nieruchomość. Dzierżawa na okres:

 • do 3 miesięcy - termin załatwienia sprawy do 1 miesiąca, 
 • do 3 lat - termin załatwienia sprawy do 3 miesięcy,
 • powyżej 3 lat (lub w przypadku przedłużenia umowy zawartej na okres do 3 lat) - termin załatwienia sprawy do 4 miesięcy.

Wniosek złóż w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 1, 25-303 Kielce (lub przyślij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Termin jego rozpatrzenia może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Prezydent wydzierżawia i wynajmuje nieruchomości Miasta Kielce w oparciu o Uchwałę Nr LX/1336/2018 oraz Uchwałę Nr XXVI/590/2008 Rady Miejskiej w Kielcach na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.

Stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości Miasta Kielce i Skarbu Państwa ustalane są obowiązującym na dany rok kalendarzowy Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu:

 • 41 36 76 228 (dla nieruchomości miasta Kielce),
 • 41 36 76 215 (dla nieruchomości Skarbu Państwa)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej


Czasowe dysponowanie gruntem

Jeśli potrzebujesz zająć teren Miasta Kielce lub Skarbu Państwa (poza pasem drogowym) w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych - złóż wniosek. Wypełniając wniosek wskaż termin obowiązywania umowy, nieruchomość, której zajęciem jesteś zainteresowany, poprzez podanie numeru obrębu i działki ewidencyjnej. Do wniosku dołącz mapę zasadniczą z zaznaczonym przebiegiem urządzenia lub granicami terenu, który potrzebujesz zająć, opis inwestycji, pełnomocnictwo oraz oświadczenie o wystawianiu faktury VAT (jeśli są potrzebne).

Wniosek złóż w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 1, 25-303 Kielce (lub przyślij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do jednego miesiąca. Termin jego rozpatrzenia może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Prezydent udostępnia nieruchomości Miasta Kielce w oparciu o Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 2023-01-02 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości znajdujących się poza pasem drogowym w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu:

 • 41 36 76 224 (dla nieruchomości miasta Kielce),
 • 41 36 76 217 (dla nieruchomości Skarbu Państwa) 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeżeli teren, który chcesz zająć na potrzeby realizacji inwestycji znajduje się w pasie drogowym, sprawę skieruj do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.


Służebność gruntowa i przesyłu

Jeśli potrzebujesz ustanowić służebność gruntową dla nieruchomości, której jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo służebność przesyłu dla urządzeń przesyłowych, których jesteś właścicielem złóż wniosek.

Do wniosku dołącz: 

 • mapę do celów prawnych z przebiegiem i granicami służebności, określeniem w powierzchni służebności - dot. służebności gruntowej,
 • odbitkę z mapy zasadniczej miasta z dokładnym wskazaniem przebiegu urządzenia, określeniem w powierzchni służebności i jej granic - dot. służebności przesyłu.

We wniosku winna być wskazana, poprzez podanie numeru obrębu i działki ewidencyjnej, nieruchomość, na której ma być ustanowiona służebność oraz w przypadku służebności gruntowej nieruchomość władnąca.

Wniosek złóż w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 1, 25-303 Kielce (lub przyślij dokumenty pocztą). Złożenie wniosku nie wymaga opłaty skarbowej.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do trzech miesięcy. Termin jego rozpatrzenia może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Prezydent ustanawia służebności na nieruchomościach Miasta Kielce w oparciu o Uchwałę Nr LVII/1277/2018 Rady Miejskiej w Kielcach.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu:

 • 41 36 76 224 (dla nieruchomości miasta Kielce),
 • 41 36 76 216 (dla nieruchomości Skarbu Państwa)

 

 

Powrót na początek strony